Vytlačiť

pichliač úzkolistý

pichliač úzkolistý

Cirsium brachycephalum

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

300 EUR

endemit

PNs

Invázny

N

Kultivovaný

N


Počet lokalít

14

Priemerná plocha TML

43 067 m2

Počet mapovateľov

7

Počet vykonaných návštev na TML

34

Priemerný počet druhov v zázname

1


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Phragmites australis (6),Symphytum officinale (5),Calamagrostis epigejos (2),Tripolium pannonicum (1),Solidago gigantea (1),Lythrum salicaria (1),Lysimachia vulgaris (1),Atriplex littoralis (1)


Morfológia

Dvojročná až trváca, 50 – 120 cm vysoká bylina. byľ ostnato krídlatá, až dohora listnatá, v hornej časti rozkonárená, s početnými úbormi. Prízemné listy celistvookrajové, zúžené do dlhej krídlatej stopky, stredné listy laločnaté až perovito zárezové. Všetky listy lysé alebo riedko a krátko odstávajúco chlpaté, listové úkrojky zakončené ostňom. Vonkajšie zákrovné listene na vrchole s 1 – 3 mm dlhým žltkastým ostňom. Kvety len rúrkovité, ružové alebo svetlofialové. Kvitnutie: jún – september.

Ekológia

Mokré, spravidla slatinné až mierne zasolené lúky, okraje kanálov a priekopy v nížinách. Druh znáša čiastočne aj synantropizáciu; limitujúci faktor jeho prežitia je však pôdna vlhkosť. Stanovištia musia byť pravidelne na jar zaplavované a s vysokou hladinou podzemnej vody počas celého roku.

Celkové rozšírenie

Endemit Panónskej panvy. Vyskytuje sa na Morave, v Rakúsku, Maďarsku, na Slovensku a v Srbsku (vo Vojvodine). V Rumunsku bol druh nájdený na 15 lokalitách, ani na jednej z nich však nebol potvrdený po roku 2000. Výskyt druhu v Chorvátsku je otázny.

Rozšírenie na Slovensku

Záhorská nížina (Vysoká pri Morave, Plavecký štvrtok, Jakubov, okolie Malaciek, Kostolište, Veľké Leváre), Podunajská nížina (historicky je z nej známych cca 60 lokalít, predovšetkým z jej strednej a južnej časti) a Východoslovenská nížina (najmä jej južná časť). V poslednom čase bol výskyt
druhu potvrdený len na cca 30 lokalitách, a to najmä na Podunajskej nížine. Na približne polovici lokalít je početnosť druhu menšia ako 50 jedincov; na zvyšných lokalitách sa vyskytujú desiatky až stovky jedincov. Veľkosť populácií druhu, ako aj ich počet na Slovensku sa neustále zmenšujú. Druh však nie je u nás bezprostredne ohrozený zánikom. Druh sa vyskytuje na 13 ÚEV, na ktorých sa nachádza 37,15 % jeho lokalít na Slovensku.

Galéria

Stav ochrany druhu na ÚEV

Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu na bioregióne

PAN:
48.5% 42.4% 9.1%

Celkový stav ochrany druhu na bioregióne

PAN:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)

PAN:
63.6% 30.3% 6.1%

Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne

PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne (%)

PAN:
72.7% 21.2% 6.1%

Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne

PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)

PAN:
78.8% 12.1% 9.1%

Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne

PAN:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A03 - kosenie 66,7 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 22,2 %
J01 - požiar a potlačenie požiaru 11,1 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K02 - biologické procesy 37,5 %
A04 - pasenie 9,4 %
I01 - druhové invázie 9,4 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 9,4 %
A03 - kosenie 6,2 %
I02 - problémové pôvodné druhy 6,2 %
J01 - požiar a potlačenie požiaru 6,2 %
K04 - medzidruhové vzťahy (flóra) 6,2 %
A02 - zmena v spôsoboch obhospodarovania 3,1 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 3,1 %

Stav ochrany druhu

Stav ochrany druhu za ÚEV