Vytlačiť

zvonček hrubokoreňový

zvonček hrubokoreňový

Campanula serrata

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

200 EUR

endemit

K

Invázny

N

Kultivovaný

N


Počet lokalít

36

Priemerná plocha TML

226 263 m2

Počet mapovateľov

13

Počet vykonaných návštev na TML

63

Priemerný počet druhov v zázname

3


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Hypericum maculatum (5),Nardus stricta (5),Achillea millefolium (4),Festuca rubra (4),Phleum pratense (4),Alchemilla sp. (3),Gentiana asclepiadea (3),Leucanthemum vulgare (3),Lotus corniculatus (3),Picea abies (3)


Morfológia

Trváca, 20 – 40 (70) cm vysoká, holá alebo krátko chlpatá bylina. Prízemné listy dlho stopkaté, v čase kvitnutia zaschnuté, byľové listy nakopené v dolnej časti byle, viac či menej sediace, kopijovité, pílkovité. Kvety stopkaté, vo vrcholovom strapci alebo metline. Zuby kalicha čiarkovité až úzko
trojuholníkovité, bez príveskov medzi nimi. Koruna zvončekovitá, zrastá do 2/3 – 3/4 dĺžky, tmavomodrá až modrofialová. Kvitnutie: jún – september.

Ekológia

Pasienky a trávnaté hole v horskom až subalpínskom (ojedinele aj v podhorskom alebo alpínskom) stupni. Zriedka druh rastie aj v riedkychbukových alebo smrekových lesoch. Uprednostňuje vápencový substrát.

Celkové rozšírenie

Karpatský endemit. Vyskytuje sa v Poľsku, na Slovensku, Ukrajine a v Rumunsku.

Rozšírenie na Slovensku

Niekoľko stoviek lokalít najmä v centrálnych pohoriach Západných Karpát a v Bukovských vrchoch. Veľkosť populácií druhu, ako aj ich počet na Slovensku sú viac-menej stabilizované. Druh sa vyskytuje na 17 ÚEV, na ktorých sa nachádza 49 % jeho lokalít na Slovensku.

Faktory ohrozenia

Zarastanie biotopov drevinami a expanzívnymi bylinými druhmi, zalesňovanie, hnojenie, nadmerná pastva. Spomedzi rastlín zaradených do sústavy Natura 2000 ide na našom území o najmenej vzácny druh. Z celoeurópskeho pohľadu však ide o významný karpatský endemit (na území Poľska navyše veľmi zriedkavý), čo bolo pravdepodobne dôvodom na jeho zaradenie do zoznamu európsky významných druhov.

Galéria

Stav ochrany druhu na ÚEV

Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
40.7% 47.5% 11.8%

Celkový stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)

ALP:
62.7% 28.8% 8.5%

Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
52.5% 40.7% 6.8%

Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 

Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
66.1% 22.0% 11.9%

Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A04 - pasenie 45,5 %
A03 - kosenie 36,4 %
A11 - poľnohospodarske aktivity nešpecifikované vyššie 4,5 %
B02 - Obnova lesa a manažment 4,5 %
G02 - športové a rekreačné štruktúry 4,5 %
K02 - biologické procesy 4,5 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K02 - biologické procesy 41,5 %
A04 - pasenie 16,9 %
A03 - kosenie 12,3 %
D01 - dopravné siete 4,6 %
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 4,6 %
G02 - športové a rekreačné štruktúry 4,6 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 4,6 %
G05 - iné ľudské vplyvy 3,1 %
L05 - zosuvy pôdy 3,1 %
B02 - Obnova lesa a manažment 1,5 %

Stav ochrany druhu

Stav ochrany druhu za ÚEV