Vytlačiť

slezinník nepravý

slezinník nepravý

Asplenium adulterinum

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

500 EUR

Invázny

N

Kultivovaný

N


Počet lokalít

3

Priemerná plocha TML

5 359 m2

Počet mapovateľov

4

Počet vykonaných návštev na TML

6

Priemerný počet druhov v zázname

1


Morfológia

Trváca, 5 – 20 cm vysoká bylina. Listy spravidla prezimujúce, 1-krát perovito zložené s viac či menej okrúhlymi vrúbkovanými až perovito zárezovými lístkami. Svojimi znakmi stojí medzi druhmi A. trichomanes a A. viride, ktoré sú u nás pomerne hojne rozšírené. Líši sa však sfarbením listovej stopky a kostrnky, ktorá je pri dospelých jedincoch do 1/2 až 4/5 dĺžky tmavohnedá, vo zvyšnej časti zelená (A. trichomanes má celú listovú stopku a kostrnku hnedú; A. viride má listovú stopku hnedú len na báze, zriedka až po čepeľ a kostrnku má po celej dĺžke zelenú). Na spodnej strane lístkov sa tvoria podlhovasté kôpky výtrusníc zakryté zásterkami. Vo výtrusniciach v júli až septembri dozrievajú výtrusy.

Ekológia

Tienisté skalné štrbiny, lesné sutinové pôdy alebo staré banské haldy v pahorkatinnom až podhorskom stupni. Rastie na rôznych podkladoch z ultrabázických hornín, najmä na serpentinitoch (hadcoch), zriedkavejšie aj na iných horninách s väčším obsahom horčíka, ako sú napr. dunit, fylit, svorové ruly, melafýr.

Celkové rozšírenie

Európa a Kanada.

Rozšírenie na Slovensku

Druh bol dlho známy len z jedinej lokality PR Dunitová skalka pri Sedliciach v Šarišskej vrchovine. V rokoch 1994 a 1998 boli však publikované ďalšie 2 lokality zo Slovenského Rudohoria (Prakovce, Mokrá Lúka pri Revúcej). V roku 1930 boli 2 exempláre nájdené aj pri osade Ondrej pri Primovciach, odvtedy však nebol ich výskyt na lokalite pozorovaný. (Pri údaji o výskyte druhu pri obci Breznička, publikovanom v roku 2005, išlo o zámenu s mladými jedincami Asplenium trichomanes.) Početnosť druhu na jednotlivých lokalitách je niekoľko desiatok jedincov. Veľkosť populácií druhu, ako aj ich počet na Slovensku sú viac-menej stabilizované. Druh sa vyskytuje na 2 ÚEV, na ktorých sa nachádza 20 % jeho lokalít na Slovensku.

Faktory ohrozenia

Priama degradácia stanovíšť (ťažbou horniny alebo dreva).

Galéria

Stav ochrany druhu na ÚEV

Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
50.0% 33.3% 16.7%

Celkový stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)

ALP:
66.7% 33.3%

Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
66.7% 16.7% 16.6%

Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 

Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
100.0%

Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Dobrá
 

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
B07 - Iné lesnícke aktivity nešpecifikované vyššie 28,6 %
M02 - zmeny biotických podmienok 28,6 %
B02 - Obnova lesa a manažment 14,3 %
C01 - baníctvo a lomy 14,3 %
I01 - druhové invázie 14,3 %

Stav ochrany druhu

Stav ochrany druhu za ÚEV