Vytlačiť

Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy

Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy


Kód biotopu

91Q0

Kód Natura 2000

91Q0

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Počet lokalít

46

Priemerná plocha TML

133 337 m2

Počet mapovateľov

20

Počet vykonaných návštev na TML

88

Priemerný počet druhov v zázname

56


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Pinus sylvestris (217),Picea abies (209),Sorbus aria (197),Larix decidua (117),Sorbus aucuparia (96),Juniperus communis (95),Fagus sylvatica (94),Calamagrostis varia (71),Acer pseudoplatanus (66),Sesleria albicans (60)


Galéria

Stav ochrany biotopu na ÚEV

Stav ochrany biotopu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
80.7% 18.2% 1.1%

Celkový stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu na bioregióne (%)

ALP:
81.8% 17.0% 1.2%

Celkové výhliadky biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu na bioregióne (%)

ALP:
84.1% 14.8% 1.1%

Celková kvalita biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
B02 - Obnova lesa a manažment 35,7 %
A04 - pasenie 21,4 %
L07 - búrky 21,4 %
I02 - problémové pôvodné druhy 14,3 %
L10 - iné prírodné katastrofy 7,1 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 16,7 %
L07 - búrky 16,7 %
B02 - Obnova lesa a manažment 12,5 %
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 8,3 %
I02 - problémové pôvodné druhy 8,3 %
K02 - biologické procesy 8,3 %
K04 - medzidruhové vzťahy (flóra) 8,3 %
C01 - baníctvo a lomy 4,2 %
D01 - dopravné siete 4,2 %
L09 - prírodný požiar 4,2 %

Stav ochrany biotopu

Stav ochrany biotopu za ÚEV