Vytlačiť

Lipovo-javorové sutinové lesy

Lipovo-javorové sutinové lesy


Kód biotopu

9180

Kód Natura 2000

9180

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Počet lokalít

117

Priemerná plocha TML

105 193 m2

Počet mapovateľov

27

Počet vykonaných návštev na TML

229

Priemerný počet druhov v zázname

55


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Fagus sylvatica (623),Acer pseudoplatanus (447),Fraxinus excelsior (365),Acer platanoides (357),Abies alba (258),Ulmus glabra (245),Corylus avellana (244),Geranium robertianum (208),Mercurialis perennis (203),Dryopteris filix-mas (194)


Galéria

Stav ochrany biotopu na ÚEV

Stav ochrany biotopu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
84.5% 14.1% 1.4%
PAN:
62.5% 25.0% 12.5%

Celkový stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
Dobrá
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu na bioregióne (%)

ALP:
86.9% 13.1%
PAN:
62.5% 31.3% 6.2%

Celkové výhliadky biotopu na bioregióne

ALP:
Dobrá
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu na bioregióne (%)

ALP:
85.9% 12.7% 1.4%
PAN:
75.0% 18.8% 6.2%

Celková kvalita biotopu na bioregióne

ALP:
Dobrá
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
B02 - Obnova lesa a manažment 83,3 %
L10 - iné prírodné katastrofy 8,3 %
K06 - iné formy alebo kombinácie foriem medzidruhovej súťaživosti (flóra) 5,6 %
C01 - baníctvo a lomy 2,8 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 24,5 %
B02 - Obnova lesa a manažment 11,8 %
K04 - medzidruhové vzťahy (flóra) 11,8 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 10,9 %
D01 - dopravné siete 9,1 %
L10 - iné prírodné katastrofy 5,5 %
M01 - zmeny abiotických podmienok 5,5 %
L04 - lavína 3,6 %
L07 - búrky 3,6 %
C01 - baníctvo a lomy 2,7 %

Frekvencia pozitívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
B02 - Obnova lesa a manažment 100 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 28,6 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 28,6 %
K04 - medzidruhové vzťahy (flóra) 21,4 %
B03 - Exploatácia bez obnovy lesa 7,1 %
D02 - úžitkové vedenia 7,1 %
I01 - druhové invázie 7,1 %

Stav ochrany biotopu

Stav ochrany biotopu za ÚEV