Vytlačiť

Vápnomilné bukové lesy

Vápnomilné bukové lesy


Kód biotopu

9150

Kód Natura 2000

9150

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Počet lokalít

150

Priemerná plocha TML

119 076 m2

Počet mapovateľov

19

Počet vykonaných návštev na TML

150

Priemerný počet druhov v zázname

63


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Fagus sylvatica (436),Acer pseudoplatanus (247),Picea abies (217),Sorbus aria (205),Fraxinus excelsior (162),Abies alba (138),Corylus avellana (128),Acer campestre (121),Acer platanoides (118),Mercurialis perennis (113)


Stav ochrany biotopu na ÚEV

Stav ochrany biotopu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
75.4% 14.9% 9.7%
PAN:
18.8% 25.0% 56.2%

Celkový stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Zlá
 

Výhliadky biotopu na bioregióne (%)

ALP:
75.4% 23.9% 0.7%
PAN:
18.8% 75.0% 6.2%

Celkové výhliadky biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu na bioregióne (%)

ALP:
79.9% 10.4% 9.7%
PAN:
25.0% 18.8% 56.2%

Celková kvalita biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Zlá
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
B02 - Obnova lesa a manažment 82,1 %
L10 - iné prírodné katastrofy 10,7 %
K03 - medzidruhové vzťahy (fauna) 3,6 %
B03 - Exploatácia bez obnovy lesa 3,6 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
B02 - Obnova lesa a manažment 39,7 %
D01 - dopravné siete 22,2 %
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 9,5 %
L10 - iné prírodné katastrofy 7,9 %
L07 - búrky 4,8 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 3,2 %
I02 - problémové pôvodné druhy 3,2 %
C01 - baníctvo a lomy 1,6 %
B03 - Exploatácia bez obnovy lesa 1,6 %
K03 - medzidruhové vzťahy (fauna) 1,6 %

Frekvencia pozitívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
B02 - Obnova lesa a manažment 100 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
B02 - Obnova lesa a manažment 81,8 %
M01 - zmeny abiotických podmienok 9,1 %
D01 - dopravné siete 9,1 %

Stav ochrany biotopu

Stav ochrany biotopu za ÚEV