Vytlačiť

Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia so Salix eleagnos

Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia so Salix eleagnos


Kód biotopu

3240

Kód Natura 2000

3240

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Počet lokalít

58

Priemerná plocha TML

42 822 m2

Počet mapovateľov

20

Počet vykonaných návštev na TML

103

Priemerný počet druhov v zázname

59


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Salix elaeagnos (187),Alnus incana (131),Picea abies (104),Salix fragilis (103),Urtica dioica (93),Salix purpurea (88),Acer pseudoplatanus (77),Fraxinus excelsior (76),Petasites hybridus (76),Mentha longifolia (66)


Galéria

Stav ochrany biotopu na ÚEV

Stav ochrany biotopu pre kompetencie ŠOP SR


Manažment biotopu na bioregióne (%)

ALP:
76.46% 23.54%
PAN:

Stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
36.9% 32.3% 30.8%

Celkový stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu na bioregióne (%)

ALP:
40.0% 30.8% 29.2%

Celkové výhliadky biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu na bioregióne (%)

ALP:
46.2% 30.8% 23.0%

Celková kvalita biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
L08 - záplavy (prírodné procesy) 52,9 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 23,5 %
K02 - biologické procesy 23,5 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 30,4 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 19,6 %
K02 - biologické procesy 8,7 %
I01 - druhové invázie 6,5 %
C01 - baníctvo a lomy 6,5 %
B02 - Obnova lesa a manažment 6,5 %
A04 - pasenie 4,3 %
D01 - dopravné siete 4,3 %
K04 - medzidruhové vzťahy (flóra) 2,2 %
G05 - iné ľudské vplyvy 2,2 %

Stav ochrany biotopu

Stav ochrany biotopu za ÚEV