Vytlačiť

Vnútrozemské panónske pieskové duny

Vnútrozemské panónske pieskové duny


Kód biotopu

2340

Kód Natura 2000

2340

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Počet lokalít

10

Priemerná plocha TML

1 254 508 m2

Počet mapovateľov

2

Počet vykonaných návštev na TML

22

Priemerný počet druhov v zázname

54


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Corynephorus canescens (23),Thymus serpyllum (22),Pinus sylvestris (21),Potentilla arenaria (20),Jasione montana (19),Acetosella vulgaris (19),Filago vulgaris (17),Echium vulgare (17),Linaria genistifolia (16),Tithymalus cyparissias (16)


Stav ochrany biotopu na ÚEV

Stav ochrany biotopu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany biotopu na bioregióne

PAN:
63.6% 36.4%

Celkový stav ochrany biotopu na bioregióne

PAN:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu na bioregióne (%)

PAN:
63.6% 36.4%

Celkové výhliadky biotopu na bioregióne

PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu na bioregióne (%)

PAN:
68.2% 31.8%

Celková kvalita biotopu na bioregióne

PAN:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
G04 - vojenské využitie 62,5 %
J01 - požiar a potlačenie požiaru 12,5 %
A02 - zmena v spôsoboch obhospodarovania 6,2 %
C01 - baníctvo a lomy 6,2 %
E04 - stavby, budovy v krajine 6,2 %
K02 - biologické procesy 6,2 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K02 - biologické procesy 39,4 %
I02 - problémové pôvodné druhy 24,2 %
I01 - druhové invázie 18,2 %
H05 - znečistenie pôdy a pevný odpad 9,1 %
E04 - stavby, budovy v krajine 6,1 %
A02 - zmena v spôsoboch obhospodarovania 3,0 %

Stav ochrany biotopu

Stav ochrany biotopu za ÚEV