Vytlačiť

kamzík vrchovský

kamzík vrchovský

Rupicapra rupicapra (Linnaeus, 1758)

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

15 000 EUR

Ohrozenosť podľa červeného zoznamu

ohrozený (EN = Endangered)

TaxOriginCode:

15


Morfológia

Má silnú svalnatú postavu približne veľ­kosti kozy domácej. Hlavu má klinovitú a vzpriamené hákovité rožky, dlhé 10 - 20 cm. Krátka letná srsť je hrdzavohnedá, s tmavým pozdĺžnym pásom na chrb­te, v zime je dlhá a hnedočierna. Na chrbte vyrastajú predĺžené chlpy, ktoré sa pri vzrušení vztyčujú - tzv. kamzičí fúz. Na hlave má tmavú nápadnú masku na žltom až bielom podklade. Rožky majú aj samice, sú však menšie a menej zahnuté.

Ekológia

Biotopom kamzíkov v Západných, Vý­chodných a Nízkych Tatrách sú oblasti v subalpínskom, alpínskom vegetačnom stupni, zriedkavo aj terény hornej hranice lesa. Kamzíky sú teritoriálne živočíchy, tvoria čriedy, len staré samce sú samotár­ske a pripájajú sa k čriedam iba v čase ruje. Kamzi­čia ruja prebieha v novembri až decembri, kamzice sú gravidné 26 týždňov a koncom mája až začiat­kom júna rodia 1 - 2 mláďatá. Pohlavne dospievajú ako dvojročné, do reprodukcie sa zapájajú spra­vidla ako 3- až 4-ročné a môžu sa dožiť približne 15 rokov.

Celkové rozšírenie

Druh sa vyskytuje v pohoriach strednej, južnej Európy a Malej Ázie medzi 35° a 50° severnej šírky. Introdukovaný bol na Nový Zéland a do Argentíny.

Rozšírenie na Slovensku

Endemit nášho územia -poddruh kamzík vrchovský tatranský {Rupicapra ru­picapra tatrica Blahout, 1972) sa pôvodne vyskytoval len v Západných a Východných Tatrách. Dnes žije aj v Nízkych Tatrách, kam bol introdukovaný koncom 60. rokov minulého storočia.

Poddruh sa vyskytuje na 2 územiach európskeho významu

Faktory ohrozenia

Závažný vplyv na početnosť tohto druhu má ľudská činnosť, vysoká návštev­nosť a rozširujúce sa športové aktivity {turistika, lyžovanie, horolezectvo, skialpinizmus, paragliding). Reálnym ohrozením je tiež pretrvávajúce pytliactvo, najmä v oblasti Západných a Belianskych Tatier.

 

Zaujímavosti

Koncom 50. a začiatkom 60. rokov minulého storočia bol na naše územie introdukova­ný aj poddruh kamzík vrchovský alpský (R. r. rupi­capra), ktorý žije vo Veľkej Fatre a v Slovenskom raji.

Počet lokalít

40

Priemerná plocha TML

4 662 291 m2

Počet mapovateľov

25

Počet vykonaných návštev na TML

130

Priemerný počet druhov v zázname

1


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Corvus corax Linnaeus, 1758 (3),Marmota marmota (Linnaeus, 1758) (2),Vipera berus (LINNAEUS, 1758) (1),Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758) (1),Anthus spinoletta (Linnaeus, 1758) (1)


Galéria

Stav ochrany druhu na ÚEV

Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
83.8% 15.4% 0.8%

Celkový stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
Dobrá
 

Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)

ALP:
85.4% 14.6%

Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne

ALP:
Dobrá
 

Kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
89.2% 10.8%

Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Dobrá
 

Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
92.3% 6.9% 0.8%

Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Dobrá
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 55,0 %
K02 - biologické procesy 25,0 %
L04 - lavína 15,0 %
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 5,0 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 65,8 %
K03 - medzidruhové vzťahy (fauna) 12,5 %
L04 - lavína 8,3 %
K02 - biologické procesy 6,7 %
D03 - lodné cesty, prístavy, prístavné stavby 3,3 %
E04 - stavby, budovy v krajine 0,8 %
G02 - športové a rekreačné štruktúry 0,8 %
G05 - iné ľudské vplyvy 0,8 %
H06 - prírastok energie 0,8 %

Stav ochrany druhu

Stav ochrany druhu za ÚEV