Vytlačiť

skokan štíhly

skokan štíhly

Rana dalmatina Bonaparte, 1840

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

300 EUR

Ohrozenosť podľa červeného zoznamu

ohrozený (EN = Endangered)


Počet lokalít

38

Priemerná plocha TML

507 175 m2

Počet mapovateľov

28

Počet vykonaných návštev na TML

245

Priemerný počet druhov v zázname

2


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Rana esculenta Linnaeus, 1758 (56),Rana temporaria Linnaeus, 1758 (42),Rana arvalis Nilsson, 1842 (39),Bufo bufo (Linnaeus, 1758) (37),Hyla arborea (Linnaeus, 1758) (31),Natrix natrix (Linnaeus, 1758) (22),Bombina bombina (Linnaeus,1761) (21),Rana ridibunda Pallas, 1771 (17),Lacerta agilis (Linnaeus, 1758) (10),Pelobates fuscus (Laurenti, 1768) (8)


Galéria

Stav ochrany druhu na ÚEV

Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
13.6% 52.3% 34.1%
PAN:
16.5% 69.7% 13.8%

Celkový stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)

ALP:
29.5% 68.9% 1.6%
PAN:
18.3% 71.6% 10.1%

Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
36.4% 61.4% 2.2%
PAN:
31.2% 61.5% 7.3%

Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
26.5% 39.4% 34.1%
PAN:
21.1% 67.0% 11.9%

Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A03 - kosenie 22,2 %
B02 - Obnova lesa a manažment 22,2 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 18,5 %
F02 - 11,1 %
H01 - znečistenie povrchových vôd 11,1 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 7,4 %
C01 - baníctvo a lomy 3,7 %
K02 - biologické procesy 3,7 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 38,6 %
D01 - dopravné siete 12,4 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 8,5 %
F02 - 7,8 %
A02 - zmena v spôsoboch obhospodarovania 6,5 %
B02 - Obnova lesa a manažment 5,2 %
H01 - znečistenie povrchových vôd 5,2 %
K02 - biologické procesy 4,6 %
B07 - Iné lesnícke aktivity nešpecifikované vyššie 3,3 %
A01 - pestovanie 2,6 %

Frekvencia pozitívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A03 - kosenie 64,3 %
F02 - 35,7 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
M01 - zmeny abiotických podmienok 19,7 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 15,7 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 12,1 %
D01 - dopravné siete 11,6 %
F01 - morský a sladkovodný chov rýb 8,1 %
D05 - vylepšený prístup na lokalitu 6,1 %
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 5,6 %
A04 - pasenie 5,1 %
B02 - Obnova lesa a manažment 5,1 %
B07 - Iné lesnícke aktivity nešpecifikované vyššie 4,5 %

Stav ochrany druhu

Stav ochrany druhu za ÚEV