Vytlačiť

plotica lesklá

plotica lesklá

Rutilus pigus (Heckel, 1852)

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

500 EUR

Ohrozenosť podľa červeného zoznamu

zraniteľný (VU = Vulnerable)


Morfológia

Dorastá až do 45 cm celkovej dĺžky a hmotnosti 1 - 2 kg. Najstarší zistený vek bol 14 rokov. Rybári ju od bežnej plotice zvyčajne nerozoznajú, hoci sa odlišuje robustnejším telom, malou hlavou a spod­nými ústami. Má tiež silnejšie chvostové steblo a čier­nu výstelku brušnej dutiny. Telo má pretiahnuté, bočne sploštené, s pomerne malou hlavou s rypákom, pod ktorým sú malé spodné ústa. Pažerákové zuby sú silné, hákovito zakončené a na vnútornej strane ryhované, prevažne v kombinácii 6 - 5, menej často 5 - 5. Sfarbe­nie je najintezívnejšie v marci počas neresu. Vtedy je chrbát tmavozelený, boky a brušná strana majú zelený až modrý kovový lesk a všetky plutvy sú výrazne čer­venkasté. Žiabrové viečka a šupiny majú opálové farby. Dúhovka oka je žltá s čiernymi škrvrnami.

Ekológia

Osídľuje väčšie rieky a jazerá, kde sa zdr­žiava vo väčších hĺbkach pri dne. Z jazier do ústí riek a do plytkých pobrežných vôd a ramien riek migruje iba v čase neresu. Neresí sa v apríli až máji na vegetá­ciu v plytkej vode. Obe pohlavia vtedy majú mimo­riadne pestrý, trblietavý šat. Samčeky malú robustné neresové vyrážky, ktoré pokrývajú hlavu a boky tela. Je to reofilný, potomstvo neochraňujúci, fytolitofilný druh. Pohlavne dospieva v 2. až 3. roku života. Neres je jednorazový, samica kladie asi 30 000 ikier na štrkovité dno alebo na rastliny. Absolútna plodnosť dosa­huje až 60 000 ikier na jednu samicu. Plôdik sa liahne asi po 14 dňoch. Ako potrava mu slúžia malé živočí­chy z dna - červy, mäkkýše, drobné kôrovce a larvy hmyzu. Požiera aj ikry iných druhov rýb. Je to pomer­ne dlhoveká ryba dožívajúca sa viac ako 10 rokov.

Celkové rozšírenie

Žije vo veľkých jazerách a rie­kach povodia Pádu v severnom Taliansku, v Švajčiar­sku a v Dunaji od Rakúska po Srbsko a v jeho väčších prítokoch.

Rozšírenie na Slovensku

Dunaj a jeho ramená, Malý Dunaj, Morava, Váh, Hron, Nitra, Ipeľ, Tisa, Latorica. Druh sa vyskytuje na 8 územiach európskeho významu.

Faktory ohrozenia

Tento druh sa medzi ohroze­nými druhmi nášho územia ocitol pravdepodobne preto, že je pre väčšinu ľudí nerozoznateľný od oby­čajnej plotice a svojím spôsobom života uniká pozor­nosti. Tým, že žije v prúdnici riek, je lovený len vzácne. V skutočnosti je plotica lesklá bežným druhom hlav­ného toku Dunaja.

Zaujímavosti

Nemá nijaký priamy hospodársky význam, nie je veľmi cenená ani športovými rybármi, pretože na udici nie je veľký bojovník a jej mäso ne­vyniká kvalitou. Zafarbením najmä počas neresu patrí k najpestrejším stredoeurópskym druhom rýb.

Počet lokalít

6

Priemerná plocha TML

1 667 m2

Počet mapovateľov

7

Počet vykonaných návštev na TML

21

Priemerný počet druhov v zázname

15


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Alburnus alburnus (Linnaeus, 1758) (28),Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758) (17),Abramis brama (Linnaeus, 1758) (13),Leuciscus cephalus (Linnaeus, 1758) (13),Chondrostoma nasus (Linnaeus, 1758) (12),Perca fluviatilis Linnaeus, 1758 (12),Blicca bjoerkna (11),Leuciscus idus (Linnaeus, 1758) (10),Aspius aspius (Linnaeus, 1758) (9),Alburnoides bipunctatus (Bloch, 1783) (8)


Galéria

Stav ochrany druhu na ÚEV

Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
100.0%
PAN:
20.0% 80.0%

Celkový stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
Zlá
 
PAN:
Zlá
 

Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)

ALP:
33.3% 66.7%
PAN:
33.3% 33.3% 33.4%

Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne

ALP:
Zlá
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
50.0% 50.0%
PAN:
46.7% 40.0% 13.3%

Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Zlá
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
100.0%
PAN:
20.0% 80.0%

Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Zlá
 
PAN:
Zlá
 

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
J03 - iné zmeny ekosystému 25,0 %
K03 - medzidruhové vzťahy (fauna) 12,5 %
A07 - používanie pesticídov, hormónov a chemikálií 8,3 %
A08 - hnojenie 8,3 %
E01 - urganizované územia a ľudské sídla 8,3 %
F02 - 8,3 %
K02 - biologické procesy 8,3 %
M02 - zmeny biotických podmienok 8,3 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 4,2 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 4,2 %

Frekvencia pozitívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 66,7 %
K02 - biologické procesy 33,3 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
H01 - znečistenie povrchových vôd 30,8 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 19,2 %
A02 - zmena v spôsoboch obhospodarovania 15,4 %
E01 - urganizované územia a ľudské sídla 7,7 %
F02 - 7,7 %
K03 - medzidruhové vzťahy (fauna) 7,7 %
I03 - zavedenie genetického materiálu, GMO 3,8 %
J03 - iné zmeny ekosystému 3,8 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 3,8 %

Stav ochrany druhu

Stav ochrany druhu za ÚEV