Vytlačiť

Plotica čiernomorská (perleťová)

Plotica čiernomorská (perleťová)

Rutilus meidingeri (Heckel, 1852)

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

0 EUR

Ohrozenosť podľa červeného zoznamu

vyžadujúci ďalšiu pozornosť


Počet lokalít

2

Priemerná plocha TML

1 500 m2

Počet mapovateľov

1

Počet vykonaných návštev na TML

4

Priemerný počet druhov v zázname

10


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Alburnus alburnus (Linnaeus, 1758) (5),Abramis brama (Linnaeus, 1758) (3),Blicca bjoerkna (3),Leuciscus idus (Linnaeus, 1758) (3),Abramis sapa (Pallas, [1814]) (2),Barbus barbus (Linnaeus, 1758) (2),Perca fluviatilis Linnaeus, 1758 (2),Vimba vimba (Linnaeus, 1758) (2),Leuciscus cephalus (Linnaeus, 1758) (1),Gymnocephalus (Gymnocephalus) schraetser (Linnaeus, 1758) (1)


Stav ochrany druhu na ÚEV

Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu na bioregióne

PAN:
100.0%

Celkový stav ochrany druhu na bioregióne

PAN:
Zlá
 

Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)

PAN:
50.0% 50.0%

Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne

PAN:
Zlá
 

Kvalita biotopu druhu na kokalite na bioregióne (%)

PAN:
100.0%

Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne

PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)

PAN:
100.0%

Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne

PAN:
Zlá
 

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
E01 - urganizované územia a ľudské sídla 50,0 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 50,0 %

Stav ochrany druhu

Stav ochrany druhu za ÚEV