Spracovanie osobných údajov Štátnou ochranou prírody SR

Registráciou účtu/stiahnutím aplikácie udeľujem prevádzkovateľovi - Štátna ochrana prírody SR, Tajovského ulica 28B, 974 01  Banská Bystrica (ďalej len: „prevádzkovateľ“) - v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov pre účel: kontroly projektu „Príprava a zavedenie monitoringu biotopov a druhov a zlepšenie sprístupňovania informácií verejnosti (kód ITMS 24150120030), a to v rozsahu:

  • meno a priezvisko, bydlisko, e-mailová adresa, telefonický kontakt (nepovinné), profilová fotografia.

Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov je slobodne daným, konkrétnym, informovaným a jednoznačným prejavom mojej vôle, ktorý udeľujem na obdobie mojej registrácie účtu v aplikácii, resp. 30 dní po odvolaní súhlasu/odinštalovaní aplikácie alebo mojej žiadosti o výmaz.  Po uvedenej lehote budú moje osobné údaje zlikvidované mechanicky (skartované) aj elektronicky (vymazané z databázy) a nebudú ďalej spracúvané v žiadnej databáze. (ak je to technicky možné)

Pred udelením súhlasu som bol/-a informovaný/-á o nasledujúcich skutočnostiach:

  • moje osobné údaje nebudú poskytované príjemcom.
  • moje osobné údaje, ktorých poskytnutie je dobrovoľné, budú uchovávané počas obdobia platnosti súhlasu a nebudú spracúvané na žiaden iný účel, než na ten, na ktorý boli získané.
  • ako dotknutá osoba mám právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k mojim osobným údajom, ktoré sa ma týkajú, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov.
  • v odôvodnenom prípade mám ako dotknutá osoba právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
  • beriem na vedomie, že cezhraničný prenos mojich osobných do tretej krajiny sa neuskutočňuje.
  • beriem na vedomie, že nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania.

Svoje právo kedykoľvek odvolať súhlas, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený, môžem ako dotknutá osoba uplatniť nasledujúcimi spôsobmi:

  1. emailovou žiadosťou zaslanou na adresu ochranaosobnychudajov@sopsr.sk,
  2. telefonicky 048/472 20 20 alebo
  3. zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa s uvedením textu „GDPR - odvolanie súhlasu“ na obálke.

Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s ochranou Vašich osobných údajov vrátane uplatnenia Vašich práv v zmysle Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov Vás prosíme, aby ste nás kontaktovali  prostredníctvom vyššie uvedených kontaktov alebo sa obráťte na našu externú zodpovednú osobu, spoločnosť CUBS plus, s.r.o., Mudroňova 29,040 01  Košice, kontakt: oou@cubsplus.sk