Súhrnné informácie o realizácii monitoringu biotopov a druhov európskeho významu v Slovenskej republike

Základným princípom monitoringu je zber dát týkajúcich sa stavu jednotlivých druhov a biotopov priamo v teréne pri použití rovnakých metód a na tých istých plochách, tzv. trvalých monitorovacích lokalitách. Uvedeným princípom sa monitoring odlišuje od klasického mapovania v teréne. Zo smernice Rady č. 92/43/EHS z 22. mája 1992 o ochrane biotopov, voľne žijúcich živočíchov a rastlín (ďalej len smernica o biotopoch) vyplýva záväzok starostlivosti o územia NATURA 2000 (predovšetkým článok 6 smernice o biotopoch), ako aj tzv. druhová ochrana pre vybrané druhy rastlín a živočíchov (články 12 - 16 smernice o biotopoch) a dôležitým je predovšetkým článok 11, v ktorom sa uvádza povinnosť monitorovania stavu biotopov a druhov uvedených v prílohách smernice. Predmetom monitoringu je 66 typov biotopov, 146 druhov živočíchov a 49 druhov rastlín európskeho významu. Výkon monitoringu sa uskutočňuje na viac ako 10 000 monitorovacích lokalitách v rámci celého Slovenska. V nasledovných častiach sa v grafoch a tabuľkách zobrazuje aktuálny stav podľa zozbieraných výsledkov vyhodnotený dynamicky podľa toho ako pribúdajú údaje do databázy. Štatistické údaje sú aktualizované v 24 hodinových intervaloch.


Všeobecné vyhodnotenie stavu ochrany

Nasledovné vyhodnotenie uvádza vyhodnotenie stavu biotopov a druhov v Slovenskej republike na základe výsledkov monitoringu. Údaje sumarizujú výsledky pre 66 typov biotopov a 195 druhov v samostatných grafoch. Kritériá pre hodnotenie stavu definuje metodika monitoringu vyhotovená pre každý biotop a druh samostatne.

Druh

Biotop

 
Priaznivý Nevyhovujúci Zlý

Počet záznamov jednotlivých biotopov/druhov podľa stavu ochrany

Tabuľka uvádza počet absolútny záznamov z terénneho monitoringu, ktoré boli zapísané do databázy a na základe ktorých sú produkované sumárne štatistiky. Počet je vždy uvádzaný pre príslušnú kategóriu stavu, do ktorej bol záznam priradený.

Stav ochrany Priaznivý Nevyhovujúci Zlý
Druhy 6410 12176 6569
Biotopy 7308 4876 1443

Celkové vyhodnotenie stavu ochrany v jednotlivých biogeografických regiónoch

Nasledovná štatistika sumarizuje výsledky monitoringu v rámci alpského a panónskeho bioregiónu zvlášť, v percentách a aj v absolútnom počte záznamov. Hodnotenie na úrovni bioregiónu je dôležité predovšetkým z pohľadu výsledkov pre Európsku komisiu a pre iné členské štáty, ktoré zdieľajú rovnaké bioregióny ako Slovenská republika.

Región/Zhrnutie Druhy Biotopy
Priaznivý Nevyhovujúci Zlý Priaznivý Nevyhovujúci Zlý
alpský región 2713
26,7 %
4894
48,2 %
2537
25,1 %
3925
57,5 %
2213
32,4 %
688
10,1 %
panonsky region 1249
23,6 %
2573
48,6 %
1470
27,8 %
797
47,4 %
613
36,4 %
272
16,2 %
Spolu 3962
25,7 %
7467
48,4 %
4007
25,9 %
4722
55,5 %
2826
33,2 %
960
11,3 %

Celkové vyhodnotenie stavu ochrany podľa kategórií biotopov/druhov

Grafy uvádzajú vyhodnotenie stavu ochrany v základných rozčlenených kategóriách biotopov alebo druhov.


Kategória, frekvencia vplyvov a ohrození.

Nasledovná tabuľka uvádza sumarizáciu vplyvov a ohrození zaradených do vyšších kategórií. Vplyvy odrážajú aktuálne problémy na lokalite, ohrozenia sumarizujú problémy, ktoré sú predpokladané v blízkej budúcnosti.

Kategória vplyvu/hrozby Druhy Biotopy
Aktuálne vplyvy Budúce hrozby Aktuálne vplyvy Budúce hrozby
prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof) 19,5 % 20,6 % 26,2 % 27,0 %
Pestovanie lesa, lesníctvo 13,8 % 17,8 % 10,2 % 8,6 %
poľnohospodárstvo 12,3 % 11,0 % 17,5 % 18,1 %
znečistenie 8,6 % 7,4 % 2,2 % 1,9 %
využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo 8,5 % 6,0 % 7,5 % 7,8 %
ľudské vplyvy 8,2 % 7,4 % 8,3 % 8,0 %
prirodzené zmeny systému 7,3 % 8,6 % 2,7 % 2,6 %
doprava a komunikácie 6,5 % 4,3 % 13,3 % 13,0 %
klimatická zmena 5,0 % 6,0 % 1,0 % 0,9 %
urganizácia, sídla a rozvoj 4,2 % 4,5 % 0,9 % 1,0 %
invazívne alebo inak problematické druhy 2,6 % 3,4 % 8,0 % 9,0 %
neznáme ohrozenia 1,4 % 1,1 % 0,0 % 0,0 %
baníctvo, ťažba materiálu, výroba energie 1,3 % 1,5 % 0,7 % 0,7 %
žiadne ohrozenia 0,4 % 0,2 % 0,1 % 0,1 %
prírodné katastrofy 0,3 % 0,3 % 1,5 % 1,2 %

Frekvencia pozitívnych vplyvov

Nasledovná tabuľka uvádza sumarizáciu pozitívnych vplyvov zaradených do vyšších kategórií.

Kategória vplyvu Druhy Biotopy
Aktuálne vplyvy Budúce očakávania Aktuálne vplyvy Budúce ocakávania
poľnohospodárstvo 57,0 % 54,8 % 62,5 % 56,5 %
Pestovanie lesa, lesníctvo 6,5 % 8,9 % 12,0 % 16,7 %
prirodzené zmeny systému 5,4 % 7,1 % 3,2 % 3,1 %
znečistenie 5,4 % 6,0 % 0,0 % 0,1 %
prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof) 5,1 % 5,7 % 9,5 % 8,9 %
využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo 4,5 % 5,1 % 1,7 % 1,9 %
žiadne ohrozenia 3,9 % 3,2 % 2,5 % 1,7 %
ľudské vplyvy 3,8 % 2,4 % 2,3 % 2,9 %
doprava a komunikácie 3,5 % 2,0 % 0,8 % 1,1 %
neznáme ohrozenia 1,8 % 0,8 % 0,0 % 0,0 %
klimatická zmena 1,1 % 1,1 % 0,2 % 0,3 %
urganizácia, sídla a rozvoj 1,0 % 1,4 % 0,1 % 0,1 %
baníctvo, ťažba materiálu, výroba energie 0,5 % 0,9 % 0,5 % 0,8 %
prírodné katastrofy 0,3 % 0,5 % 4,6 % 5,7 %
invazívne alebo inak problematické druhy 0,2 % 0,2 % 0,1 % 0,0 %