Súhrnné informácie o realizácii monitoringu biotopov a druhov európskeho významu v Slovenskej republike

Základným princípom monitoringu je zber dát týkajúcich sa stavu jednotlivých druhov a biotopov priamo v teréne pri použití rovnakých metód a na tých istých plochách, tzv. trvalých monitorovacích lokalitách. Uvedeným princípom sa monitoring odlišuje od klasického mapovania v teréne. Zo smernice Rady č. 92/43/EHS z 22. mája 1992 o ochrane biotopov, voľne žijúcich živočíchov a rastlín (ďalej len smernica o biotopoch) vyplýva záväzok starostlivosti o územia NATURA 2000 (predovšetkým článok 6 smernice o biotopoch), ako aj tzv. druhová ochrana pre vybrané druhy rastlín a živočíchov (články 12 - 16 smernice o biotopoch) a dôležitým je predovšetkým článok 11, v ktorom sa uvádza povinnosť monitorovania stavu biotopov a druhov uvedených v prílohách smernice. Predmetom monitoringu je 66 typov biotopov, 146 druhov živočíchov a 49 druhov rastlín európskeho významu. Výkon monitoringu sa uskutočňuje na viac ako 10 000 monitorovacích lokalitách v rámci celého Slovenska. V nasledovných častiach sa v grafoch a tabuľkách zobrazuje aktuálny stav podľa zozbieraných výsledkov vyhodnotený dynamicky podľa toho ako pribúdajú údaje do databázy. Štatistické údaje sú aktualizované v 24 hodinových intervaloch.


Všeobecné vyhodnotenie stavu ochrany

Nasledovné vyhodnotenie uvádza vyhodnotenie stavu biotopov a druhov v Slovenskej republike na základe výsledkov monitoringu. Údaje sumarizujú výsledky pre 66 typov biotopov a 195 druhov v samostatných grafoch. Kritériá pre hodnotenie stavu definuje metodika monitoringu vyhotovená pre každý biotop a druh samostatne.

Druh

Biotop

 
Priaznivý Nevyhovujúci Zlý

Počet záznamov jednotlivých biotopov/druhov podľa stavu ochrany

Tabuľka uvádza počet absolútny záznamov z terénneho monitoringu, ktoré boli zapísané do databázy a na základe ktorých sú produkované sumárne štatistiky. Počet je vždy uvádzaný pre príslušnú kategóriu stavu, do ktorej bol záznam priradený.

Stav ochrany Priaznivý Nevyhovujúci Zlý
Druhy 8251 22719 60863
Biotopy 7315 4879 1445

Celkové vyhodnotenie stavu ochrany v jednotlivých biogeografických regiónoch

Nasledovná štatistika sumarizuje výsledky monitoringu v rámci alpského a panónskeho bioregiónu zvlášť, v percentách a aj v absolútnom počte záznamov. Hodnotenie na úrovni bioregiónu je dôležité predovšetkým z pohľadu výsledkov pre Európsku komisiu a pre iné členské štáty, ktoré zdieľajú rovnaké bioregióny ako Slovenská republika.

Región/Zhrnutie Druhy Biotopy
Priaznivý Nevyhovujúci Zlý Priaznivý Nevyhovujúci Zlý
alpský región 5692
9,9 %
14967
26,1 %
36593
64,0 %
6143
55,6 %
3857
34,9 %
1040
9,5 %
panonsky region 2427
7,6 %
7391
23,2 %
22076
69,2 %
1163
45,0 %
1017
39,4 %
402
15,6 %
Spolu 8119
9,1 %
22358
25,1 %
58669
65,8 %
7306
53,6 %
4874
35,8 %
1442
10,6 %

Celkové vyhodnotenie stavu ochrany podľa kategórií biotopov/druhov

Grafy uvádzajú vyhodnotenie stavu ochrany v základných rozčlenených kategóriách biotopov alebo druhov.


Kategória, frekvencia vplyvov a ohrození.

Nasledovná tabuľka uvádza sumarizáciu vplyvov a ohrození zaradených do vyšších kategórií. Vplyvy odrážajú aktuálne problémy na lokalite, ohrozenia sumarizujú problémy, ktoré sú predpokladané v blízkej budúcnosti.

Kategória vplyvu/hrozby Druhy Biotopy
Aktuálne vplyvy Budúce hrozby Aktuálne vplyvy Budúce hrozby
doprava a komunikácie 19,3 % 19,7 % 13,9 % 13,7 %
Pestovanie lesa, lesníctvo 16,3 % 15,2 % 9,8 % 7,3 %
poľnohospodárstvo 15,6 % 15,8 % 15,5 % 16,4 %
ľudské vplyvy 10,8 % 10,9 % 7,3 % 7,1 %
využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo 9,5 % 9,6 % 8,0 % 8,4 %
urganizácia, sídla a rozvoj 9,3 % 9,9 % 0,9 % 1,0 %
prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof) 5,0 % 5,0 % 26,5 % 28,0 %
prirodzené zmeny systému 5,0 % 5,0 % 2,7 % 2,5 %
znečistenie 5,0 % 4,9 % 2,4 % 2,1 %
invazívne alebo inak problematické druhy 1,6 % 1,7 % 8,8 % 9,7 %
klimatická zmena 1,4 % 1,3 % 2,2 % 2,2 %
baníctvo, ťažba materiálu, výroba energie 0,8 % 0,9 % 0,5 % 0,5 %
prírodné katastrofy 0,1 % 0,1 % 1,3 % 0,9 %
neznáme ohrozenia 0,1 % 0,1 % 0,0 % 0,0 %
žiadne ohrozenia 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Frekvencia pozitívnych vplyvov

Nasledovná tabuľka uvádza sumarizáciu pozitívnych vplyvov zaradených do vyšších kategórií.

Kategória vplyvu Druhy Biotopy
Aktuálne vplyvy Budúce očakávania Aktuálne vplyvy Budúce ocakávania
poľnohospodárstvo 45,2 % 44,6 % 62,6 % 54,6 %
Pestovanie lesa, lesníctvo 27,7 % 30,2 % 13,9 % 21,9 %
urganizácia, sídla a rozvoj 7,1 % 6,4 % 0,1 % 0,1 %
prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof) 5,4 % 5,0 % 7,9 % 6,8 %
doprava a komunikácie 4,5 % 4,3 % 1,3 % 1,3 %
prirodzené zmeny systému 3,2 % 3,3 % 3,0 % 2,7 %
ľudské vplyvy 1,8 % 1,7 % 2,0 % 2,0 %
využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo 1,7 % 1,5 % 1,8 % 1,9 %
žiadne ohrozenia 1,3 % 1,2 % 1,7 % 1,1 %
baníctvo, ťažba materiálu, výroba energie 1,1 % 1,0 % 0,4 % 0,6 %
klimatická zmena 0,3 % 0,3 % 0,3 % 0,4 %
prírodné katastrofy 0,2 % 0,1 % 4,7 % 5,7 %
neznáme ohrozenia 0,2 % 0,2 % 0,0 % 0,0 %
invazívne alebo inak problematické druhy 0,1 % 0,1 % 0,3 % 0,8 %
znečistenie 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,0 %