Vytlačiť

Uskutočnila sa revízia výsledkov monitoringu stavu lesných biotopov európskeho významu

27.4.2016

Z prezentovaných výsledkov monitoringu vyplynulo, že zo všetkých skupín biotopov sa zistil najnižší podiel lokalít v priaznivom stave pri lesných biotopoch a na celoslovenskej úrovni sa neposúdil v priaznivom stave žiadny lesný biotop.

Lesy predstavujú pomerne komplikované spoločenstvá charakterizované rôznorodou štruktúrou – drevinovou, priestorovou, vekovou a vyhodnocovanie ich stavu nie je jednoduché. To sa realizovalo automatizovane rovnako pre všetky biotopy v prostredí Komplexného informačného monitorovacieho systému (KIMS) a vychádzalo iba zo súhrnných posúdení stavu trvalej monitorovacej lokality (TML) hodnotiteľmi v teréne.

Kvôli pochybnostiam  o zodpovedajúcom stave prezentovaných výstupov sa začiatkom roka 2016 uskutočnila revízia údajov a metód spracovania. Pri vyhodnotení sa namiesto súhrnných posúdení hodnotiteľov (ktoré boli navyše prísnejšie nastavenými limitmi systematicky vychýlené) použil objektivizovaný výpočet prostredníctvom 9 čiastkových indikátorov zisťovaných na TML cez kvantifikátor podľa Šmelka (2004), ktorý jednoducho vyjadruje relatívne sa priblíženie stavu biotopu k žiadanému optimu.

Pôvodné výsledky stavu lesných biotopov európskeho významu na Slovensku

Revidované výsledky stavu lesných biotopov európskeho významu na Slovensku

Obrázok 1. Porovnanie pôvodných (hore) a revidovaných (dole) výsledkov stavu lesných biotopov európskeho významu na Slovensku na 2267 záznamoch.

Revidované výsledky ukázali priaznivejší stav lesných biotopov od úrovne jednotlivých TML až po úroveň bioregiónov. Oddelili sa lesné biotopy v najpriaznivejšom stave (9140 Javorovo-bukové horské lesy, 9180 Lipovo-javorové sutinové lesy, 91Q0 Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy, 9420 Smrekovcovo-limbové lesy), prevažne priaznivom (9110 Kyslomilné bukové lesy, 9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy, 9150 Vápnomilné bukové lesy, 91D0 Brezové, borovicové a smrekové lesy na rašeliniskách, 91H0 Teplomilné panónske dubové lesy, 9410 Horské smrekové lesy). V prevažne nepriaznivom stave sa nachádzajú 9190 Vlhké acidofilné brezové dúbravy, 91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy, 91F0 Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek, 91G0 Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy, 91I0 Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku a 91M0 Panónsko-balkánske cerové lesy. V úplne nepriaznivom (zlom) stave sa nachádzajú po revízii 2 lesné biotopy: 9170 Dubovo-hrabové lesy lipové a 91N0 Panónske topoľové lesy s borievkou. Takéto výsledky viac zodpovedajú súčasnému stavu lesných biotopov ako prvé výsledky pred revíziou.

Ing. Vladimír Šebeň, PhD.
autor metodiky monitoringu lesných biotopov

Galéria druhu Galéria

Všetky aktuality  Aktuality