Územná a druhová ochrana

Postup pre vydanie súhlasu alebo o povolenie výnimky zo zákazov podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. (PDF, 169kb)