Vytlačiť

kosatec piesočný

kosatec piesočný

Iris arenaria

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

92 EUR

Invázny

N

Kultivovaný

N


Morfológia

Trváca, 5 - 12 cm vysoká bylina. Byľ jednoduchá (nerozkonárená). Listy úzko čiarkovité, 5 - 17 cm dlhé a 0,2 - 0,8 cm široké. Najspodnejší listeň zelený, na vrchole úzko blanito lemovaný. Kvety 1 - 2, žlté, v dolnej časti fialovo žilkované. Vonkajšie okvetné lístky na vrchnej strane s hustou kefkou mnohobunkových chlpov. Plod tobolka. Kvitnutie: apríl - máj.

Ekológia

Na Slovensku druh rastie na vápnitých pies­koch v nelesných spoločenstvách alebo na svetlinách lesných porastov v nadmorskej výške 105 - 110 m.

Celkové rozšírenie

Ponticko-panónsky druh. Rastie na Morave, v Rakúsku, na Slovensku, v Maďarsku a v Rumunsku. Taxonomickú príslušnosť populácií zo strednej Ukrajiny a južného Ruska bude potrebné ešte preveriť.

Rozšírenie na Slovensku

Tri lokality v čenkovskom lese na Podunajskej nížine. Jednotlivé populácie majú početnosť od 30 do 110 kusov. Ich veľkosť, ako aj ich počet sú viac-menej stabilizované. Vzhľadom na maloplošný výskyt na vzácnych piesčitých biotopoch sú tieto populácie ohrozené zánikom.

Druh sa vyskytuje na 1 ÚEV, na ktorom sa nachádza 100 % jeho lokalít na Slovensku.

Faktory ohrozenia

Zarastanie biotopov drevinami a expanzívnymi bylinami, zalesňovanie, zber rastlín.

Zaujímavosti

Významný predstaviteľ stepnej ponticko-panónskej flóry, u nás pri severozápadnej hranici rozšírenia. K podobným ponticko-panónskym rastlinným prvkom patria z našich najvzácnejších rastlín, ktoré však nie sú zaradené do sústavy Natura 2000, napr. Achillea ochroleuca, Astragalus asper, Inula salicina subsp. sabuletorum, Peucedanum arenarium, Polygonum arenarium, Potentilla patula, Trinia ucrainica alebo Viola ambigua

Galéria