Vytlačiť

vstavac mužský poznacený

vstavac mužský poznacený

Orchis mascula subsp. signifera

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh národného významu

Spoločenská hodnota

400 EUR

Invázny

N

Kultivovaný

N