Vytlačiť

hľuzovec Loeselov

hľuzovec Loeselov

Liparis loeselii

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

500 EUR

Invázny

N

Kultivovaný

N


Počet lokalít

3

Priemerná plocha TML

4 891 m2

Počet mapovateľov

6

Počet vykonaných návštev na TML

21

Priemerný počet druhov v zázname

18


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Cirsium palustre (14),Eriophorum latifolium (14),Epipactis palustris (13),Carex echinata (12),Potentilla erecta (12),Eupatorium cannabinum (11),Phragmites australis (11),Alnus glutinosa (8),Brachythecium rivulare (8),Carex acutiformis (8)


Morfológia

Trváca, 5 - 20 cm vysoká bylina. Listy 2 - 3, vajcovito kopijovité. Kvety 2 - 15, samoopelivé, žltozelené. Okvetné lístky čiarkovité, pysk celistvý, pozdĺžne prehnutý, oblúkovito mierne naspäť ohnutý. Kvitnutie: jún - júl.

Ekológia

Slatiny a prechodné rašeliniská, zriedka i vrchoviská, s neutrálnymi až bázickými, zriedka aj kyslými pôdami v nížinnom až podhorskom stupni.

Celkové rozšírenie

Mierne pásmo severnej pologule.

Rozšírenie na Slovensku

Vyskytuje sa už len na 3 lo­kalitách, dve ležia na Záhorskej nížine (Studienka, Plavecký Peter) a jedna v Nízkych Beskydách (Čertižné). Početnosť kvitnúcich jedincov sa na uvedených lokalitách pohybuje v rozmedzí: 0 - 10, cca 50 - 400 a cca 50 kusov. Z minulosti je výskyt druhu doložený približne z 20 lokalít, najmä zo Záhorskej nížiny (Stupa­va, medzi Plaveckým štvrtkom a Malackami, Kuchyňa, Plavecké Podhradie, Závod, Lakšárska Nová Ves, Jablo­nica), ďalej z Východoslovenskej nížiny (PR Veľké jazero pri Vojke), Malej Fatry (Terchová), šarišskej vrchoviny (Prešov) a z Nízkych Beskýd (Roškovce). Na žiadnej z nich však nebol druh v posledných rokoch nájdený. Vzhľadom na tento rapídny pokles počtu lokalít v po­sledných desaťročiach je hľuzovec Loeselov na Sloven­sku hodnotený ako kriticky ohrozený.

Druh sa vyskytuje na 2 ÚEV, na ktorých sa nachádza 100 % jeho lokalít na Slovensku.

Faktory ohrozenia

Zmeny vodného režimu na lo­kalite (druh neznáša dlhšiu stagnáciu vody nad po­vrchom pôdy, ani vysychanie horných vrstiev pôdy), sukcesia (zarastanie) drevín alebo bylín (hlavne trsti - rod Phragmites), ťažba rašeliny. Konkurenčne slabý druh. Krátko môže prežívať aj v iniciálnych štádiách krovinných a lesných spoločenstiev na slatinách, trva­lo sa však vyskytuje len na miestach s vysokou hladi­nou podzemnej vody a nezapojenou vegetáciou bez drevín a s dominanciou machorastov.

Zaujímavosti

Rod Liparis patrí k druhovo najbo­hatším rodom orchideí. Z približne 300 druhov je ich najviac rozšírených v trópoch Starého sveta, len jediný druh sa vyskytuje v Európe.

Liparis loeselii podobne ako iné orchidey produkuje veľké množstvo malých semien (cca 0,34 mm dlhých), ktoré vietor ľahko rozširuje na veľké vzdialenosti. V dôsledku toho sa druh môže objaviť na nových lokalitách, často aj druhotného charakteru, kde bola človekom odstránená vegetácia (napr. opustené pieskovne, lomy, rašeliniská). Po nástupe konkurenč­ne silnejších druhov však hľuzovec Loeselov z takých­to lokalít pomerne rýchlo mizne.

 

 

Galéria

Stav ochrany druhu na ÚEV

Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
7.1% 92.9%
PAN:
100.0%

Celkový stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Zlá
 

Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)

ALP:
64.3% 35.7%
PAN:
50.0% 50.0%

Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Zlá
 

Kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
78.6% 21.4%
PAN:
50.0% 50.0%

Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Dobrá
 
PAN:
Zlá
 

Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
14.3% 85.7%
PAN:
100.0%

Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Zlá
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A03 - kosenie 54,5 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 36,4 %
M01 - zmeny abiotických podmienok 9,1 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K02 - biologické procesy 66,7 %
M01 - zmeny abiotických podmienok 22,2 %
B07 - Iné lesnícke aktivity nešpecifikované vyššie 11,1 %

Frekvencia pozitívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A03 - kosenie 100 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K02 - biologické procesy 50,0 %
A02 - zmena v spôsoboch obhospodarovania 25,0 %
I01 - druhové invázie 12,5 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 12,5 %

Stav ochrany druhu

Stav ochrany druhu za ÚEV