Vytlačiť

včelník rakúsky

včelník rakúsky

Dracocephalum austriacum

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

400 EUR

Invázny

N

Kultivovaný

N


Počet lokalít

13

Priemerná plocha TML

233 m2

Počet mapovateľov

2

Počet vykonaných návštev na TML

133

Priemerný počet druhov v zázname

1


Morfológia

Trváca, 20 – 60 cm vysoká, husto bielo ochlpená až vlnatá bylina až polokrík s drevnatejúcim podzemkom. Listy perovito strihané na 3 – 5 (7) čiarkovito kopijovitých, na okrajoch podvinutých segmentov. Z pazúch listov vyrastajú krátke, sterilné konáre. Kvety po 2 – 4 (6) v nakopených papraslenoch. Koruna 3 – 5 cm dlhá, modrofalová; tyčinky dlho chlpaté. Kvitnutie: máj – jún.

Ekológia

Teplé stepné a lesostepné skalnaté stanovištia na vápencoch a travertínoch v pahorkatinnom, zriedkavejšie až v podhorskom stupni. Výrazne svetlo a teplomilná rastlina s určitou prealpínskou tendenciou v rozšírení (t. j. vystupujúca pomerne vysoko v predhoriach vysokých pohorí, ale chýbajúca vo vysokých pohoriach).

Celkové rozšírenie

Európa. Druh nemá súvislý areál. Vyskytuje sa v roztrúsených menších oblastiach (arelách), prípadne len na jednotlivých izolovaných lokalitách.

Rozšírenie na Slovensku

V súčasnosti 8 lokalít v Slovenskom krase (Gemerské Teplice, Štítnik, Plešivec-Hámor – 2 lokality, Domica, NPR Zádielska tiesňava – 3 lokality) a 1 lokalita v Spišskej kotline (NPR Dreveník). V minulosti sa druh vyskytoval v Slovenskom krase aj nad Drienovcom, najnovšie však lokalita nebola potvrdená. Populácie sú málo početné (1 – 75 jedincov) a väčšina z nich je ohrozená zarastaním. Veľkosť populácií včelníka rakúskeho, ako aj ich početnosť sa na Slovensku mierne zmenšuje, druh však nie je na našom území bezprostredne ohrozený zánikom.Druh sa vyskytuje na 6 ÚEV, na ktorých sa nachádza 100 % jeho lokalít na Slovensku.

Faktory ohrozenia

 Priame poškodzovanie stanovíšť druhu (najmä ťažbou horniny), zarastanie biotopov drevinami a expanzívnymi bylinami, zber rastlín, zalesňovanie.

Zaujímavosti

V celej Európe vzácny druh, na lokalitách pravdepodobne relikt z poľadového obdobia preboreálu. V susednom Maďarsku sa druh vyskytoval na približne 12 lokalitách v rôznych oblastiach, dodnes sa však zachovalo len niekoľko populácií na maďarskej strane Slovenského krasu.

Galéria

Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
36.1% 50.0% 13.9%
PAN:
100.0%

Celkový stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Dobrá
 

Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)

ALP:
90.2% 9.8%
PAN:
100.0%

Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne

ALP:
Dobrá
 
PAN:
Dobrá
 

Kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
98.4% 1.6%
PAN:
100.0%

Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Dobrá
 
PAN:
Dobrá
 

Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
36.1% 50.0% 13.9%
PAN:
100.0%

Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Dobrá
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A10 - zmena štruktúry poľnohospodárskej pôdy 100 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
G05 - iné ľudské vplyvy 47,2 %
K02 - biologické procesy 27,8 %
A04 - pasenie 22,2 %
M01 - zmeny abiotických podmienok 2,8 %

Frekvencia pozitívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A10 - zmena štruktúry poľnohospodárskej pôdy 100 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K02 - biologické procesy 57,1 %
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 28,6 %
M01 - zmeny abiotických podmienok 14,3 %

Stav ochrany druhu

Stav ochrany druhu za ÚEV