Vytlačiť

Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku

Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku


Kód biotopu

91I0

Kód Natura 2000

91I0

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Počet lokalít

186

Priemerná plocha TML

90 047 m2

Počet mapovateľov

24

Počet vykonaných návštev na TML

282

Priemerný počet druhov v zázname

49


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Carpinus betulus (507),Quercus petraea (440),Quercus cerris (313),Acer campestre (303),Cerasus avium (275),Ligustrum vulgare (219),Corylus avellana (213),Crataegus monogyna (205),Frangula alnus (199),Robinia pseudoacacia (189)


Galéria

Stav ochrany biotopu na ÚEV

Stav ochrany biotopu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
38.5% 51.6% 9.9%
PAN:
42.0% 41.0% 17.0%

Celkový stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu na bioregióne (%)

ALP:
39.0% 54.9% 6.1%
PAN:
42.0% 47.0% 11.0%

Celkové výhliadky biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu na bioregióne (%)

ALP:
42.3% 48.4% 9.3%
PAN:
54.0% 30.0% 16.0%

Celková kvalita biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
B02 - Obnova lesa a manažment 88,5 %
B03 - Exploatácia bez obnovy lesa 3,8 %
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 3,8 %
I02 - problémové pôvodné druhy 3,8 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
B02 - Obnova lesa a manažment 27,6 %
D01 - dopravné siete 21,1 %
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 21,1 %
M01 - zmeny abiotických podmienok 10,3 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 6,9 %
I01 - druhové invázie 6,0 %
K04 - medzidruhové vzťahy (flóra) 1,7 %
C01 - baníctvo a lomy 0,9 %
F06 - poľovníctvo, rybárstvo alebo zber nešpecifikovaný vyššie 0,9 %
H05 - znečistenie pôdy a pevný odpad 0,9 %

Frekvencia pozitívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
B02 - Obnova lesa a manažment 88,9 %
B03 - Exploatácia bez obnovy lesa 5,6 %
K04 - medzidruhové vzťahy (flóra) 5,6 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
B02 - Obnova lesa a manažment 30,9 %
I01 - druhové invázie 23,7 %
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 14,4 %
D01 - dopravné siete 8,2 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 5,2 %
K04 - medzidruhové vzťahy (flóra) 3,1 %
A01 - pestovanie 2,1 %
A02 - zmena v spôsoboch obhospodarovania 2,1 %
F06 - poľovníctvo, rybárstvo alebo zber nešpecifikovaný vyššie 2,1 %
M01 - zmeny abiotických podmienok 2,1 %

Stav ochrany biotopu

Stav ochrany biotopu za ÚEV