Vytlačiť

líniové porasty stromov a krov (pozdĺž vodných tokov, komunikácií, medzí ap.) v prípade, že nespĺňajú podmienky zaradenia do niektorého z biotopov v Katalógu biotopov Slovenska

líniové porasty stromov a krov (pozdĺž vodných tokov, komunikácií, medzí ap.) v prípade, že nespĺňajú podmienky zaradenia do niektorého z biotopov v Katalógu biotopov Slovenska


Kód biotopu

Lp

Kód Natura 2000

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu