Vytlačiť

Netopier ostrouchý

Netopier ostrouchý

Myotis blythii (Tomes, 1857)

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

230 EUR

Ohrozenosť podľa červeného zoznamu

vyžadujúci ďalšiu pozornosť


Morfológia

Relatívne veľký netopier, zreteľne väč­ší než ostatní príslušníci rodu. Podobá sa na netopie­ra veľkého, je však o poznanie menší, má však na roz­diel od neho užšie a kratšie ušnice, špicatejší ňufák a väčšina jedincov má výraznú bledú škvrnu na čele. Aj sfarbenie srsti na chrbte je viac sivé a na bruchu belšie.

Ekológia

Letné kolónie sa nachádzajú predovšet­kým v podkrovných priestoroch, ale aj v jaskyniach a často vytvárajú zmiešané kolónie s netopierom veľkým. Zimné kolónie sú v podzemných priestoroch. Potravu loví na otvorených priestoroch (lúky, pasien­ky a pod.) a tvoria ju koníky, kobylky, v menšej miere chrobáky a húsenice. Rozmnožuje sa v druhej polovici júna, samice rodia jedno mláďa.

Celkové rozšírenie

Druh sa vyskytuje v palearktickej oblasti, ťažisko rozšírenia je v južnej Európe a zasahuje na východ až po Himaláje. Na našom území dosahuje severnú hranicu rozšírenia.

Rozšírenie na Slovensku

V letnom období bol zistený výskyt zhruba po 49. poludník, ojedinelé nálezy sú z Pie­nin. Žije predovšetkým v stredných a južných oblastiach stredoslovenského a východoslovenského regiónu.

Druh sa vyskytuje na 26 územiach európskeho významu.

Faktory ohrozenia

Nelegálny vstup a ich vyrušova­nie v podzemných priestoroch, kde netopiere zimujú, rekonštrukcie podkrovných priestorov v miestach obývaných reprodukčnými kolóniami.

Galéria