Vytlačiť

netopier veľkouchý

netopier veľkouchý

Myotis bechsteinii (Kuhl, 1818)

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

1 000 EUR

Ohrozenosť podľa červeného zoznamu

vyžadujúci ďalšiu pozornosť


Morfológia

Stredne veľký netopier, s veľkými ušni­cami, ktoré na rozdiel od rodu Plecotus nie sú na čele zrastené. Má dlhú, hustú srsť, na chrbtovej strane bledo hnedosivú, s hrdzavým nádychom, na bruchu sivobielu.

Ekológia

Samičie kolónie majú 3 - 10, výnimočne viac ako 30 jedincov a obývajú dutiny stromov, len výnimočne obsadzujú štrbinové úkryty v podkroviach domov alebo v skalných výklenkoch. Pravdepodob­ne zimujú v dutinách stromov a v malých počtoch aj v podzemných úkrytoch. Je to typický druh listnatých a zmiešaných lesov, ktorý loví hmyz vnútri korún stro­mov. V potrave prevládajú motýle, veľké dvojkrídlovce a chrobáky, ale pravidelne konzumuje aj pavúky, stonôžky, húsenice, ktoré zbiera z povrchu listov. Dožíva sa 15 - 21 rokov.

Celkové rozšírenie

Druh sa vyskytuje v západnej a strednej Európe, v Malej Ázii po Kaukaz a severnú časť Iránu.

Rozšírenie na Slovensku

Obýva lesné prostredie a v letnom období sa pravdepodobne nachádza takmer na celom našom území, aj keď z mnohých horských oblastí (napr. Slovensko-moravské Karpaty, Západné a Stredné Beskydy, Západné a Vysoké Tatry, Nízke Beskydy, Burda) chýbajú nálezy.

Druh sa vyskytuje na 56 územiach európskeho výz­namu.

Faktory ohrozenia

Výrub stromov s dutinami a veľ­koplošné používanie pesticídov v lesných porastoch.

Počet lokalít

171

Priemerná plocha TML

160 221 m2

Počet mapovateľov

23

Počet vykonaných návštev na TML

502

Priemerný počet druhov v zázname

4


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774) (193),Myotis daubentonii (Kuhl, 1819) (188),Nyctalus noctula (Schreber, 1774) (184),Myotis myotis (Borkhausen, 1797) (174),Barbastella barbastellus (Schreber, 1774) (143),Myotis mystacinus (Kuhl, 1819) (129),Nyctalus leisleri (Kuhl, 1818) (129),Plecotus auritus (Linnaeus, 1758) (104),Myotis alcathoe (79),Pipistrellus pygmaeus (Leach, 1825) (75)


Galéria

Stav ochrany druhu na ÚEV

Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
10.4% 66.1% 23.5%
PAN:
7.1% 78.6% 14.3%

Celkový stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)

ALP:
85.2% 10.0% 4.8%
PAN:
84.3% 11.4% 4.3%

Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne

ALP:
Dobrá
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
88.9% 6.0% 5.1%
PAN:
81.4% 14.3% 4.3%

Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Dobrá
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
12.1% 67.1% 20.8%
PAN:
11.4% 78.6% 10.0%

Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
B02 - Obnova lesa a manažment 41,4 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 13,8 %
K02 - biologické procesy 10,3 %
B06 - Pastva v lese 6,9 %
G05 - iné ľudské vplyvy 6,9 %
A03 - kosenie 3,4 %
A04 - pasenie 3,4 %
C01 - baníctvo a lomy 3,4 %
E01 - urganizované územia a ľudské sídla 3,4 %
E02 - priemyselné a obchodné plochy 3,4 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
B02 - Obnova lesa a manažment 27,2 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 11,7 %
K02 - biologické procesy 10,7 %
M01 - zmeny abiotických podmienok 9,7 %
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 7,8 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 6,8 %
G05 - iné ľudské vplyvy 5,8 %
E06 - iné aktivity spojené s urbanizáciou a priemyslom 4,9 %
B07 - Iné lesnícke aktivity nešpecifikované vyššie 2,9 %
A04 - pasenie 1,9 %

Frekvencia pozitívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
M01 - zmeny abiotických podmienok 100 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
B02 - Obnova lesa a manažment 31,0 %
M01 - zmeny abiotických podmienok 24,1 %
A01 - pestovanie 13,8 %
G05 - iné ľudské vplyvy 10,3 %
K02 - biologické procesy 6,9 %
B07 - Iné lesnícke aktivity nešpecifikované vyššie 3,4 %
D06 - iné spôsoby dopravy 3,4 %
E01 - urganizované územia a ľudské sídla 3,4 %
H01 - znečistenie povrchových vôd 3,4 %

Stav ochrany druhu

Stav ochrany druhu za ÚEV