Vytlačiť

korýtko riečne

korýtko riečne

Unio crassus PHILIPSSON, 1788

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

200 EUR

Ohrozenosť podľa červeného zoznamu

zraniteľný (VU = Vulnerable)


Morfológia

Lastúry eliptické, vajcovité, príp. obličkovitého tvaru, pomerne krátke, výška obyčajne presahuje polovicu dĺžky. Povrch (periostrakum) lastúr tmavohnedý, zriedkavejšie svetlohnedý, niekedy so zelenkastými lúčmi. Vrcholy lastúr mierne vystupujú. Schránka je hrubá a ťažká. Dĺžka lastúr 50 - 70 mm, výška 30 - 38 mm, hrúbka 25 - 35 mm.

Ekológia

Korýtko riečne žije vo veľkých riekach aj potokoch. Obýva aj málo úživné vodné toky vo vyš­ších nadmorských výškach. Vyhľadáva úseky s piesčito-bahnitým dnom. Korýtka sú oddeleného pohlavia - samica vypúšťa v lete do vody veľké množstvo lariev (glochídií), ktoré parazitujú na žiabrach rýb. Ich hostiteľmi sú čerebľa (Phoxinus phoxinus), jalec hlavatý (Leuciscus cephalus), červenica ostrobruchá (Scardinius erythropthalmus), hrebenačka fŕkaná (Gymnocephalus cernuus), hlaváč bieloplutvý (Cottus gobio) a pichľavka siná (Gasterosteus aculeatus). Korýtka riečne sa dožívajú väčšinou 10 - 15 rokov. Živia sa filtráciou planktónu z vody.

Celkové rozšírenie

Európsky druh - od Francúz­ska na západe cez strednú a severnú Európu. Chýba na Britských ostrovoch, Pyrenejskom polostrove a v Taliansku. Východnú hranicu rozšírenia má na Ura­le a v Malej Ázii. Okrem niekoľkých nálezísk chýba v prítokoch Stredozemného mora.

Rozšírenie na Slovensku

Na území Slovenska sa vyskytuje v prítokoch Dunaja od Moravy po Ipeľ, v po­vodí Bodrogu, Hornádu a Tisy. Podľa niektorých auto­rov sa na našom území vyskytujú ešte dva poddruhy: Unio crasus albensis Hazay, 1885, ktorý žije v Dunaji a jeho prítokoch od Moravy po Ipeľ, a Unio crassus ondovensis Hazay známy z povodia Tisy a drenážneho systému Bodrogu a Hornádu.

Druh sa vyskytuje na 22 územiach európskeho výz­namu.

Faktory ohrozenia

Hlavnými príčinami ohrozenia druhu sú znečistenie tokov, ktoré bolo dokázané pri dusičnanoch, spoločne s nevhodnými vodohospodár­skymi zásahmi obmedzujúcimi dynamiku toku a re­gulačné opatrenia vyúsťujúce do zníženia diverzity mikrostanovíšť, čo má vplyv nielen na korýtka, ale aj na rybích hostiteľov ich lariev. S reguláciami je často spojené aj čistenie a prehlbovanie koryta, pri ktorom dochádza v dotknutých úsekoch k likvidácii väčšiny organizmov. Negatívne pôsobí aj prehradzovanie tokov vodnými stupňami či kaskádami, ktoré obme­dzujú protiprúdnu migráciu rýb.

Zaujímavosti

V tokoch s nižším obsahom živín a to­koch neznečistených organickými látkami sa môžu korýtka dožiť až 50 rokov.

Počet lokalít

49

Priemerná plocha TML

146 612 m2

Počet mapovateľov

9

Počet vykonaných návštev na TML

342

Priemerný počet druhov v zázname

2


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Unio tumidus PHILIPSSON, 1788 (61),Corbicula fluminea (60),Lithoglyphus naticoides (C. PFEIFFER, 1828) (45),Unio pictorum (LINNAEUS, 1758) (44),Pisidium casertanum (POLI, 1791) (41),Theodoxus fluviatilis (35),Ancylus fluviatilis O.F. MULLER, 1774 (29),Dreissena polymorpha (PALLAS, 1771) (28),Anodonta anatina (LINNAEUS, 1758) (25),Viviparus acerosus (BOURGUIGNAT, 1862) (22)


Galéria

Stav ochrany druhu na ÚEV

Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
19.2% 35.7% 45.1%
PAN:
15.4% 47.9% 36.7%

Celkový stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)

ALP:
46.9% 42.3% 10.8%
PAN:
61.5% 28.2% 10.3%

Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
51.2% 40.8% 8.0%
PAN:
70.9% 19.7% 9.4%

Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
31.9% 25.8% 42.3%
PAN:
17.9% 49.6% 32.5%

Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K02 - biologické procesy 100 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 32,5 %
H01 - znečistenie povrchových vôd 22,9 %
E03 - vypúšťanie znečiťujúcich látok 9,0 %
M01 - zmeny abiotických podmienok 6,5 %
A01 - pestovanie 5,1 %
D01 - dopravné siete 5,1 %
K03 - medzidruhové vzťahy (fauna) 4,0 %
E01 - urganizované územia a ľudské sídla 3,7 %
D02 - úžitkové vedenia 2,5 %
I01 - druhové invázie 2,3 %

Frekvencia pozitívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
B01 - Výsadba na nelesnej ploche 100 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
I01 - druhové invázie 25,6 %
H01 - znečistenie povrchových vôd 21,3 %
A01 - pestovanie 17,7 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 14,6 %
B02 - Obnova lesa a manažment 5,5 %
K02 - biologické procesy 5,5 %
M01 - zmeny abiotických podmienok 5,5 %
B03 - Exploatácia bez obnovy lesa 2,4 %
C01 - baníctvo a lomy 0,6 %
F05 - ilegálny zber / odchyt morskej fauny 0,6 %

Stav ochrany druhu

Stav ochrany druhu za ÚEV