Vytlačiť

kotúľka štíhla

kotúľka štíhla

Anisus vorticulus (TROSCHEL, 1834)

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

230 EUR

Ohrozenosť podľa červeného zoznamu

ohrozený (EN = Endangered)


Morfológia

Ulita je veľmi ploská, terčovitá, s takmer plochým kotúčom a mierne prehnutou spodnou stra­nou, veľmi tenkostená, hnedastej farby. Závitov je 5 - 51/2 sú dobre klenuté na obidvoch stranách (na spod­nej o niečo menej), posledný je sotva 1,5-krát širší ako predposledný. Kýl (výrazná vystupujúca línia na ulite) je jednoduchý, pomerne tupý, leží väčšinou mierne pod stredom závitov, môže mať blanitý lem. Obústie ulity je jednoduché, ostré, jeho spodný úsek sa pripá­ja k poslednému závitu pod kýlom. Výška ulity 0,80 - 0,85 mm, šírka 5 - 6 mm.

Ekológia

Kotúľka štíhla je výskytom viazaná na rast­linstvom zarastené stojaté vody v nivách veľkých riek (Dunaj, Morava). Podľa sledovaní v Pomoraví sa táto kotúľka vyskytuje najmä v odstavených ramenách, ktoré bývajú občas v kontakte so záplavovými vodami (plesiopotamal). Výnimočne sa vyskytuje aj v rybní­koch (Senné) alebo husto zarastených drobných zemníkoch. Druh je pravdepodobne náročnejší na obsah vápnika vo vode. Živí sa nárastmi rias a odumretými časťami rastlín. Ide o obojpohlavný druh.

Celkové rozšírenie

Európsky druh (severné Talian­sko, Holandsko, južné Anglicko, Dánsko, južné Švéd­sko, Nemecko, Čechy a Morava, Švajčiarsko, Poľsko, Maďarsko, Rusko). Na východe jeho areál zasahuje až k západnej Sibíri.

Rozšírenie na Slovensku

Na území Slovenska ide o reliktný výskyt. Izolované lokality sú predovšetkým v oblasti južného (Podunajská rovina, Záhorská nížina) a východného Slovenska (Východoslovenská nížina).

Druh sa vyskytuje na 4 územiach európskeho významu.

Faktory ohrozenia

K negatívnym faktorom patrí najmä úbytok až zánik vhodných stanovíšť v súvis­losti s regulačnými úpravami tokov a vodných nádrží. Negatívnym faktorom je aj narastajúca eutrofizácia viacerých tokov, zmena druhového zloženia vod­ných spoločenstiev (konkurencia expanzívnych či invazívnych druhov). Nezanedbateľným faktorom je aj používanie biocídov (látok na ničenie škodcov) v okolí biotopov tohto druhu.

Počet lokalít

10

Priemerná plocha TML

301 992 m2

Počet mapovateľov

3

Počet vykonaných návštev na TML

28

Priemerný počet druhov v zázname

9


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Planorbarius corneus (LINNAEUS, 1758) (22),Bithynia tentaculata (LINNAEUS, 1758) (19),Lymnaea stagnalis (LINNAEUS, 1758) (16),Viviparus contectus (MILLET, 1813) (15),Planorbis planorbis (LINNAEUS, 1758) (14),Valvata cristata O.F. MULLER (12),Hippeutis complanatus (LINNAEUS, 1758) (10),Segmentina nitida (O.F. MULLER, 1774) (10),Anisus vortex (LINNAEUS, 1758) (9),Physa fontinalis (LINNAEUS, 1758) (9)


Stav ochrany druhu na ÚEV

Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu na bioregióne

PAN:
7.1% 35.7% 57.2%

Celkový stav ochrany druhu na bioregióne

PAN:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)

PAN:
32.1% 60.7% 7.2%

Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne

PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu druhu na kokalite na bioregióne (%)

PAN:
53.6% 35.7% 10.7%

Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne

PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)

PAN:
25.0% 28.6% 46.4%

Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne

PAN:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K02 - biologické procesy 47,4 %
M01 - zmeny abiotických podmienok 18,4 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 13,2 %
A01 - pestovanie 7,9 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 7,9 %
A08 - hnojenie 2,6 %
A11 - poľnohospodarske aktivity nešpecifikované vyššie 2,6 %

Stav ochrany druhu

Stav ochrany druhu za ÚEV