Vytlačiť

syseľ pasienkový

syseľ pasienkový

Spermophilus citellus (Linnaeus, 1758)

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

1 000 EUR

Ohrozenosť podľa červeného zoznamu

zraniteľný (VU = Vulnerable)


Morfológia

Vyznačuje sa kratším telom na nízkych nohách a nie dlhým osrsteným chvostom. Zadné cho­didlá má z veľkej časti pokryté chlpmi. Sfarbenie na chrb­te je žltohnedé, hrdzavohnedé alebo pieskovo šedožlté s nejasnými svetlými škvrnami. Spodná časť tela býva jednofarebne žltá, len brada, krk a tiež úzke prúžky okolo veľkých čiernych očí sú biele. Má pomerne malé ušnice.

Ekológia

Druh pôvodne žil predovšetkým na pas­tvinách, lúkach, medziach, medzi terasami polí, v ná­sypoch železníc a ciest, na úhoroch a v kultúrnej stepi, kde uprednostňoval polia s viacročnými krmovinami. V súčasnosti zväčša obýva trávnaté plochy, ktoré obhos­podaruje človek, ako sú letiská, pasienky, golfové ihris­ká, hrádze atď. Je to denný hlodavec žijúci v kolóniách, ktoré na našom území majú zväčša niekoľko desiatok až stoviek jedincov a už ojedinele niekoľko tisíc jedincov. Zimný spánok dospelých jedincoch trvá od augusta (mláďat začína asi o mesiac neskôr) do marca až aprí­la. Živí sa predovšetkým zelenými časťami rastlín, ich semenami a obilím. Malú časť potravy tvorí živočíšna zložka, predovšetkým hmyz a jeho larválne štádiá, prí­ležitostne aj vtáky. Sysle sa pária v nasledujúcich dňoch po prebudení zo zimného spánku, gravidita trvá približ­ne 28 dní a samice rodia raz do roka od apríla do júna 1 - 11 holých a slepých mláďat. Môžu sa dožiť 6 - 8 rokov.

Celkové rozšírenie

Druh žije v strednej, juhový­chodnej Európe a Malej Ázii - Turecku.

Rozšírenie na Slovensku

Hlodavec na našom úze­mí má roztrúsené, mozaikovité rozšírenie v oblasti nížin, pahorkatín západoslovenského a južnej časti stredoslovenského regiónu, v kotlinách a priľahlých územiach v oblastiach Horehronia, Spiša, Šariša, v Slovenskom krase, Košickej kotline a Východoslo­venskej nížine.

Druh sa vyskytuje na 17 územiach európskeho výz­namu.

Faktory ohrozenia

Likvidácia pasienkov.

Počet lokalít

34

Priemerná plocha TML

1 148 836 m2

Počet mapovateľov

25

Počet vykonaných návštev na TML

353

Priemerný počet druhov v zázname

1


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Microtus arvalis (Pallas, 1779) (9),Mustela nivalis Linnaeus, 1766 (2),Pernis apivorus (Linnaeus, 1758) (1),Apodemus sylvaticus (Linnaeus, 1758) (1)


Galéria

Stav ochrany druhu na ÚEV

Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
29.0% 50.0% 21.0%
PAN:
2.9% 50.7% 46.4%

Celkový stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)

ALP:
35.2% 52.4% 12.4%
PAN:
4.3% 76.4% 19.3%

Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
41.9% 46.7% 11.4%
PAN:
31.4% 47.1% 21.5%

Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
50.0% 29.5% 20.5%
PAN:
27.9% 38.6% 33.5%

Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A03 - kosenie 57,6 %
A04 - pasenie 36,5 %
D04 - letiská, letecké cesty 4,7 %
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 0,9 %
A05 - chov dobytka (bez pasenia) 0,3 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
M01 - zmeny abiotických podmienok 34,9 %
K03 - medzidruhové vzťahy (fauna) 16,6 %
A03 - kosenie 14,8 %
A04 - pasenie 10,9 %
D02 - úžitkové vedenia 7,0 %
E01 - urganizované územia a ľudské sídla 7,0 %
J01 - požiar a potlačenie požiaru 5,7 %
A02 - zmena v spôsoboch obhospodarovania 0,9 %
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 0,9 %
A01 - pestovanie 0,4 %

Frekvencia pozitívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A04 - pasenie 66,9 %
A03 - kosenie 28,4 %
K02 - biologické procesy 4,7 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K02 - biologické procesy 34,0 %
A02 - zmena v spôsoboch obhospodarovania 15,5 %
M02 - zmeny biotických podmienok 14,6 %
K03 - medzidruhové vzťahy (fauna) 12,6 %
A01 - pestovanie 11,7 %
A03 - kosenie 7,8 %
A04 - pasenie 1,9 %
D01 - dopravné siete 1,0 %
G05 - iné ľudské vplyvy 1,0 %

Stav ochrany druhu

Stav ochrany druhu za ÚEV