Vytlačiť

Večernica hvízdavá (malá)

Večernica hvízdavá (malá)

Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774)

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

500 EUR

Ohrozenosť podľa červeného zoznamu

zraniteľný (VU = Vulnerable)


Počet lokalít

40

Priemerná plocha TML

3 422 298 m2

Počet mapovateľov

9

Počet vykonaných návštev na TML

52

Priemerný počet druhov v zázname

6


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Nyctalus noctula (Schreber, 1774) (31),Pipistrellus pygmaeus (Leach, 1825) (22),Myotis sp. (21),Pipistrellus nathusii (Keyserling et Blasius, 1839) (20),Vespertilio murinus Linnaeus, 1758 (20),Myotis daubentonii (Kuhl, 1819) (19),Hypsugo savii Bonaparte, 1837 (19),Eptesicus serotinus (Schreber, 1774) (18),Nyctalus leisleri (Kuhl, 1818) (16),Barbastella barbastellus (Schreber, 1774) (14)


Galéria