Vytlačiť

Večernica hvízdavá (malá)

Večernica hvízdavá (malá)

Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774)

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

500 EUR

Ohrozenosť podľa červeného zoznamu

zraniteľný (VU = Vulnerable)


Počet lokalít

58

Priemerná plocha TML

3 725 819 m2

Počet mapovateľov

9

Počet vykonaných návštev na TML

113

Priemerný počet druhov v zázname

5


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Nyctalus noctula (Schreber, 1774) (53),Pipistrellus nathusii (Keyserling et Blasius, 1839) (41),Pipistrellus pygmaeus (Leach, 1825) (38),Vespertilio murinus Linnaeus, 1758 (38),Hypsugo savii Bonaparte, 1837 (34),Myotis sp. (33),Myotis daubentonii (Kuhl, 1819) (29),Nyctalus leisleri (Kuhl, 1818) (25),Eptesicus nilssonii (Keyserling et Blasius, 1839) (22),Barbastella barbastellus (Schreber, 1774) (21)


Galéria