Vytlačiť

Netopier brvitý

Netopier brvitý

Myotis emarginatus (Geoffroy, 1806)

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

1 000 EUR

Ohrozenosť podľa červeného zoznamu

zraniteľný (VU = Vulnerable)


Morfológia

Patrí k menším druhom rodu Myotis. Hlava vrátane ušníc a neosrstených častí je tmavá, so zreteľným tmavohrdzavým nádychom. Srsť na chrb­te je nápadne hrdzavá až hnedočervená, na spodnej strane tela žlto šedobiela s nádychom do hrdzava. Na vonkajšom okraji ušníc má pravouhlý zárez asi na úrovni hrotu pomerne vysokého tragusu (ušného viečka). Na okraji chvostovej lietacej blany má len jemné, riedke brvy.

Ekológia

Letné kolónie samíc, ktoré bývajú v pod­kroviach budov, ojedinele aj v jaskyniach, sú početné a môžu mať až do 600 jedincov. Samce sa držia na po­dobných miestach ako samice, ale žijú jednotlivo. Zimujú jednotlivo alebo v malých skupinkách v pod­zemných priestoroch, obyčajne na rozsiahlych loka­litách so stálou mikroklímou. Potravu lovia v tesnom okolí vegetácie. Podstatnú časť tvoria veľké pavúky, ktoré zbierajú počas letu z ich sietí. Živia sa aj dvoj-krídlovcami, motýľmi a húsenicami, ktoré zbierajú priamo z vegetácie. Majú jedno mláďa, postnatálny vývoj prebieha veľmi rýchlo a v auguste sa už nelíšia rozmermi od dospelých jedincov. Môžu sa dožívať až 22 rokov.

Celkové rozšírenie

Vyskytuje sa v Európe (predovšet­kým v južnej, strednej a juhovýchodnej), v Juhozápad­nej, Strednej Ázii a v severnej Afrike.

Rozšírenie na Slovensku

Druh bol v letnom období zistený takmer na celom našom území okrem oblas­tí Oravy, Kysúc, Západných, Východných a Nízkych Tatier, Borskej nížiny, Podunajskej roviny a Hronskej pahorkatiny. Najpočetnejší výskyt bol zaznamenaný v stredných a južných oblastiach stredoslovenského a východoslovenského regiónu.

Druh sa vyskytuje na 50 územiach európskeho výz­namu.

Faktory ohrozenia

Rušenie reprodukčných kolónií, nelegálny vstup do podzemných priestorov, kde sa nachádzajú zimoviská, a používanie pesticídov na lov­ných biotopoch.

 

Počet lokalít

70

Priemerná plocha TML

33 271 m2

Počet mapovateľov

18

Počet vykonaných návštev na TML

115

Priemerný počet druhov v zázname

4


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800) (80),Myotis myotis (Borkhausen, 1797) (55),Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1775) (51),Myotis daubentonii (Kuhl, 1819) (31),Barbastella barbastellus (Schreber, 1774) (30),Myotis dasycneme (Boie, 1825) (24),Myotis nattereri (Kuhl, 1818) (17),Rhinolophus euryale Blasius, 1853 (17),Myotis bechsteinii (Kuhl, 1818) (15),Myotis mystacinus / brandtii (14)


Galéria