Vytlačiť

netopier/lietavec sťahovavý

netopier/lietavec sťahovavý

Miniopterus schreibersii (Kuhl, 1819)

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

1 000 EUR

Ohrozenosť podľa červeného zoznamu

ohrozený (EN = Endangered)


Morfológia

Stredne veľký netopier takmer s gu­ľovitou hlavou, klenutým čelom, krátkymi trojuholníkovitými ušnicami, ktoré neprevyšujú profil hlavy. Má hustú šedohnedú srsť, ktorá je o málo svetlej­šia na brušnej strane ako na chrbte, krídla má dlhé a ostro zašpicatené.

Ekológia

Veľkosť letných kolónií samíc na našom území sa pohybuje od 100 do 1 000 jedincov a žijú v podzemných priestoroch, s priamym dobre preletovým vstupným koridorom (jaskyne, štôlne). V pod­zemných priestoroch zimuje väčšinou v súdržných zhlukoch, výnimočne jednotlivo. Loví rýchlym letom nad krovinatou lesostepnou a lesnou vegetáciou chrobáky, motýle a dvojkrídlovce. Pári sa na začiatku zimy, k oplodneniu prichádza hneď po spárení, ale zá­rodok sa cez zimu nevyvíja (utajená gravidita). Samica rodí jedno mláďa koncom júna alebo v júli, neskôr než iné druhy netopierov.

Celkové rozšírenie

Vyskytuje sa v tropických a sub­tropických oblastiach od južnej Eurázie cez Afriku, Austráliu až po Šalamúnove ostrovy.

Rozšírenie na Slovensku

Nachádza v teplých oblas­tiach nášho územia s prirodzenými jaskyňami (Malé Karpaty, Slovenský kras) alebo štôlňami, najsevernejší letný výskyt je na Muránskej planine.

Druh sa vyskytuje na 13 územiach európskeho výz­namu.

Faktory ohrozenia

Nelegálne vstupy do podzem­ných priestorov, rušenie netopierov a zavalenie vletových otvorov do podzemia.

Počet lokalít

15

Priemerná plocha TML

331 267 m2

Počet mapovateľov

7

Počet vykonaných návštev na TML

22

Priemerný počet druhov v zázname

5


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Rhinolophus euryale Blasius, 1853 (12),Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1775) (12),Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800) (9),Myotis myotis (Borkhausen, 1797) (7),Barbastella barbastellus (Schreber, 1774) (6),Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774) (5),Myotis mystacinus (Kuhl, 1819) (4),Myotis emarginatus (Geoffroy, 1806) (3),Myotis daubentonii (Kuhl, 1819) (3),Myotis dasycneme (Boie, 1825) (3)


Galéria

Stav ochrany druhu na ÚEV

Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
19.0% 66.7% 14.3%
PAN:
100.0%

Celkový stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)

ALP:
100.0%
PAN:
100.0%

Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne

ALP:
Dobrá
 
PAN:
Dobrá
 

Kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
100.0%
PAN:
100.0%

Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Dobrá
 
PAN:
Dobrá
 

Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
19.0% 66.7% 14.3%
PAN:
100.0%

Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 66,7 %
G05 - iné ľudské vplyvy 33,3 %

Stav ochrany druhu

Stav ochrany druhu za ÚEV