Vytlačiť

Rybárik riečny

Rybárik riečny

Alcedo atthis (Linnaeus, 1758)

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

2 000 EUR

Ohrozenosť podľa červeného zoznamu

vzácny (Rare)


Morfológia

Nápadne sfarbený vták menších roz­merov s výrazne krátkym chvostom, dosahujúci hmotnosť 35 - 47 g. Vrchná časť tela je zelená až tyr­kysová, svetlo azúrová. Od oka sa tiahne hnedý pas, ktorý prechádza na bočnej strane krku do bielej farby. Brada a hrdlo sú biele a zvyšok spodnej strany tela je hnedý. Veľký zobák slúži na chytanie rýb.

Ekológia

Na našom území je to stály, potulujúci sa až ťažný druh. Hniezdne biotopy sú charakterizo­vané relatívne čistými tečúcimi a stojatými vodami s malými rybami a prítomnosťou vhodných kolmých hlinitých brehov a miest na vyhrabanie nory. Hniezda umiestňuje najčastejšie do kolmých hlinitých stien, obvykle blízko vody, no môžu byť vzdialené aj niekoľ­ko sto metrov od nej. Niekedy hniezdi aj v koreňoch stromov. Po jarnom návrate na hniezdiská a vytvorení párov, ktoré prebieha často už vo februári, hĺbia nory ukončené hniezdnymi kotlinkami. Dĺžka chodby môže byť až do 1 m. Samica kladie priemerne 6 - 8 bielych vajec a pri ich zahrievaní sa striedajú obe pohlavia po dobu 18 - 21 dní. Rodičia kŕmia mladé malými rybami, žabami, žubrienkami, vodnými mäkkýšmi, hmyzom a pod. Za potravou lietajú rýchlo a nízko nad vodnou hladinou a vyhľadávajú ju sediac blízko vody. Lovia ju strmhlavým útokom, pričom sa ponoria pod vodnú hladinu. Tekutý trus mláďat zvykne vytekať zo zvažujúcich sa chodieb, ktoré značne zapáchajú. Mláďatá ostávajú v hniezdach takmer 4 týždne. Po vyhniezdení sa mláďatá výrazne viac rozptyľujú mimo hniezdny areál ako dospelé jedince. Pohyb rybárika riečneho v mimohniezdnom období je závislý hlavne od dostupnosti potravy, t. j. od stavu zamrznutia vod­ných plôch. Prevažný smer pohybu vtákov v strednej Európe po vyhniezdení je južný a juhozápadný.

Celkové rozšírenie

Je rozšírený v Eurázii, severnej a severovýchodnej Afrike a na niektorých ostrovoch austrálskej oblasti.

Rozšírenie na Slovensku

Hniezdi na prevažnej časti Slovenska od nížin až do nadmorskej výšky 700 - 800 m. Hniezdenie bolo zistené na viac ako 3/4 a zimovanie na menej ako 3/4 územia Slovenska. Podľa národného zoznamu chránených vtáčích území druh hniezdi v 27 chránených vtáčích územiach.

Faktory ohrozenia

Najdôležitejším predpokladom zachovania populačných stavov je zmenšenie znečis­tenia vôd a zachovanie vhodných stien na hniezdenie. Negatívne počas hniezdenia pôsobí dlhý pobyt rybá­rov a rekreantov v blízkosti hniezdnej nory.

Galéria