Vytlačiť

kunka žltobruchá

kunka žltobruchá

Bombina variegata (LINNAEUS,1758)

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

300 EUR

Ohrozenosť podľa červeného zoznamu

ohrozený (EN = Endangered)


Morfológia

Dĺžka tela málokedy presahuje 50 mm. Druh podobný kunke červenobruchej, ale na rozdiel od nej má brušnú stranu tela a končatín zafarbenú sýtožlto, s nepravidelnými tmavými škvrnami. Celko­vý rozsah žltých plôch je väčší než celková rozloha tmavých plôch. Tmavé plochy nie sú pokryté bielymi čiarkami. Končatiny sú trochu dlhšie, obrys hlavy pri poklade zhora je širší a tupší v porovnaní s kunkou červenobruchou. Zadné končatiny majú plávacie blany. Zafarbenie chrbtovej strany tela je obyčajne hnedošedé, zriedkavo zelenkasté, často s tmavšími škvrnami. Koža je drsná, bradavičnatá, s ostrými zrohovatenými hrotmi na vrchole bradavíc.

Ekológia

Druh s dennou aktivitou, menej viazaný na vodu a s veľkou migračnou schopnosťou. Rozmno­žuje sa v menších stojatých vodách a periodických mlákach na horských pastvinách, koľajach lesných ciest, v  zatopených jamách a pod. Živí sa drobnými bezstavovcami, ktoré loví na suchej zemi, ale tiež na hladine aj pod vodou. Pári sa od apríla do augus­ta, samica kladie vajíčka jednotlivo alebo v menších dávkach (2 až 25 kusov). Kladenie vajíčok v priebehu obdobia apríl až august sa opakuje 2- až 3-krát. Prie­merná dĺžka larválneho štádia je 55 - 70 dní. Dospieva v treťom roku a dožíva sa asi 15 rokov.

Celkové rozšírenie

Druh sa vyskytuje len v zá­padnej, strednej a južnej Európe, od Francúzska po Ukrajinu a Moldavsko a od južného Poľska až po Taliansko a Balkán.

Rozšírenie na Slovensku

Nachádza sa v pahor­katinách a pohoriach od nadmorskej výšky 250 m po 1200 m, ojedinelé aj vyššie. Druh sa vyskytuje na 138 územiach európskeho významu.

Faktory ohrozenia

Na druh negatívne vplýva regu­lácia drobných lesných potokov, odvodňovanie mok­radi, priekop aj malej rozlohy a chemické ošetrovanie v blízkosti lokalít výskytu druhu.

Zaujímavosti

Kunka žltobruchá na našom území často hybridizuje s kunkou červenobruchou (Bombi­na bombina), čím vytvára súvislý, široký hybridizačný pás od západnej až po východnú hranicu v oblasti predhorí a úpätí vyšších pohorí.

Počet lokalít

53

Priemerná plocha TML

233 979 m2

Počet mapovateľov

52

Počet vykonaných návštev na TML

313

Priemerný počet druhov v zázname

2


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Rana temporaria Linnaeus, 1758 (71),Bufo bufo (Linnaeus, 1758) (53),Triturus montandoni (Boulenger, 1880) (29),Natrix natrix (Linnaeus, 1758) (23),Triturus alpestris (Laurenti, 1768) (21),Triturus vulgaris (Linnaeus, 1758) (20),Rana dalmatina Bonaparte, 1840 (18),Salamandra salamandra LINNAEUS, 1758 (14),Rana esculenta Linnaeus, 1758 (11),Bombina bombina (Linnaeus,1761) (9)


Galéria

Stav ochrany druhu na ÚEV

Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
19.8% 62.1% 18.1%

Celkový stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)

ALP:
38.3% 55.7% 6.0%

Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
34.6% 60.7% 4.7%

Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 

Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
33.9% 50.0% 16.1%

Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A03 - kosenie 47,5 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 10,2 %
H01 - znečistenie povrchových vôd 8,5 %
K02 - biologické procesy 8,5 %
A04 - pasenie 5,1 %
B07 - Iné lesnícke aktivity nešpecifikované vyššie 5,1 %
E03 - vypúšťanie znečiťujúcich látok 3,4 %
F02 - 3,4 %
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 3,4 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 3,4 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 17,6 %
H01 - znečistenie povrchových vôd 12,2 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 10,9 %
M01 - zmeny abiotických podmienok 10,1 %
D01 - dopravné siete 9,8 %
C01 - baníctvo a lomy 7,0 %
B02 - Obnova lesa a manažment 6,5 %
K02 - biologické procesy 6,0 %
A04 - pasenie 3,9 %
B07 - Iné lesnícke aktivity nešpecifikované vyššie 3,9 %

Stav ochrany druhu

Stav ochrany druhu za ÚEV