Vytlačiť

kunka červenobruchá

kunka červenobruchá

Bombina bombina (Linnaeus,1761)

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

300 EUR

Ohrozenosť podľa červeného zoznamu

ohrozený (EN = Endangered)


Morfológia

Dĺžka trupu je obyčajne do 55 mm. Telo je na výšku sploštené, končatiny sú pomerne krátke. Hlava pri pohľade zhora je vpredu zaokrúhlená, ale v porovnaní s kunkou žltobruchou trochu špicatejšia. Chýba vonkajší ušný bubienok. Končatiny sú relatívne krátke, zadné majú plávacie blany. Kožné bradavice majú na vrchole tupý zrohovatený vrchol. Sfarbenie vrchnej strany tela je šedozelené, hnedošedé niekedy až takmer čierne, často s tmavými alebo zelenkastými škvrnami. Brušná strana tela a končatín má na čier­nom podklade veľké nepravidelné oranžovočervené škvrny, ktoré tvoria menej ako 50 % brušnej oblasti. Na tmavých plochách brucha sú početné biele bodky.

Ekológia

Druh s dennou aktivitou žije v nížinných lesoch a lúkach. Na rozmnožovanie uprednostňuje trvalé, stojaté vodné plochy s vegetáciou. Často sa vyskytuje v periodických vodách, v dažďových mlá­kach, v ťažobných jamách, pieskovňach a pod. Po­travu tvoria larvy a dospelé jedince najmä vodných, ale aj suchozemských bezstavovcov. Pári sa od apríla do augusta. Vajíčka v počte 100 - 300 kusov kladie sa­mica do vody hlbšej ako 15 cm v 2 až 3 dávkach. Vývoj od znesenia vajíčka do konca metamorfózy trvá 60 -70 dní. Jedince pohlavne dospievajú v 3. roku života. Dožíva sa okolo 15 rokov.

Celkové rozšírenie

Nachádza sa v Európe, od Ne­mecka po pohorie Ural, od južného Švédska po Gréc­ko a zasahuje aj do Turecka.

Rozšírenie na Slovensku

Vyskytuje sa v nížinách a pahorkatinách južnej časti Slovenska, zriedkavo pre­kračuje nadmorskú výšku 350 m. Druh sa vyskytuje na 69 územiach európskeho výz­namu

Faktory ohrozenia

Zánik reprodukčných loka­lít, miest vhodných pre existenciu a prezimovanie dospelých i nedospelých jedincov.

Zaujímavosti

Kunka červenobruchá na našom úze­mí často hybridizuje s kunkou žltobruchou (Bombina variegata), čím vytvára súvislý, široký hybridizačný pás od západnej až po východnú hranicu, v oblasti predhorí a úpätí vyšších pohorí.

Počet lokalít

38

Priemerná plocha TML

738 983 m2

Počet mapovateľov

19

Počet vykonaných návštev na TML

234

Priemerný počet druhov v zázname

3


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Rana esculenta Linnaeus, 1758 (69),Natrix natrix (Linnaeus, 1758) (24),Hyla arborea (Linnaeus, 1758) (19),Rana arvalis Nilsson, 1842 (17),Anax imperator Leach, 1815 (15),Pelobates fuscus (Laurenti, 1768) (15),Rana dalmatina Bonaparte, 1840 (15),Falco tinnunculus Linnaeus, 1758 (13),Lutra lutra (Linnaeus, 1758) (13),Phasianus colchicus Linnaeus, 1758 (12)


Galéria

Stav ochrany druhu na ÚEV

Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
62.5% 37.5%
PAN:
28.9% 51.2% 19.9%

Celkový stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)

ALP:
66.7% 33.3%
PAN:
47.8% 46.8% 5.4%

Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
4.2% 62.5% 33.3%
PAN:
45.8% 43.3% 10.9%

Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
12.5% 50.0% 37.5%
PAN:
49.8% 35.8% 14.4%

Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A03 - kosenie 100 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
D01 - dopravné siete 19,4 %
B02 - Obnova lesa a manažment 16,1 %
M01 - zmeny abiotických podmienok 14,5 %
C01 - baníctvo a lomy 9,7 %
H01 - znečistenie povrchových vôd 9,7 %
H05 - znečistenie pôdy a pevný odpad 9,7 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 9,7 %
B07 - Iné lesnícke aktivity nešpecifikované vyššie 8,1 %
A03 - kosenie 1,6 %
A10 - zmena štruktúry poľnohospodárskej pôdy 1,6 %

Frekvencia pozitívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A03 - kosenie 64,0 %
A11 - poľnohospodarske aktivity nešpecifikované vyššie 24,0 %
A04 - pasenie 8,0 %
F02 - 4,0 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K02 - biologické procesy 24,6 %
M01 - zmeny abiotických podmienok 11,5 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 8,9 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 7,3 %
F01 - morský a sladkovodný chov rýb 6,7 %
D01 - dopravné siete 6,4 %
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 6,1 %
H01 - znečistenie povrchových vôd 4,8 %
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 3,5 %
B01 - Výsadba na nelesnej ploche 3,2 %

Stav ochrany druhu

Stav ochrany druhu za ÚEV