Vytlačiť

skokan hnedý

skokan hnedý

Rana temporaria Linnaeus, 1758

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

140 EUR

Ohrozenosť podľa červeného zoznamu

zraniteľný (VU = Vulnerable)


Počet lokalít

61

Priemerná plocha TML

321 119 m2

Počet mapovateľov

46

Počet vykonaných návštev na TML

296

Priemerný počet druhov v zázname

1


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Bufo bufo (Linnaeus, 1758) (43),Bombina variegata (LINNAEUS,1758) (31),Rana dalmatina Bonaparte, 1840 (23),Natrix natrix (Linnaeus, 1758) (13),Triturus montandoni (BOULENGER,188O) (13),Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758 (9),Hyla arborea (Linnaeus, 1758) (8),Salamandra salamandra LINNAEUS, 1758 (8),Triturus vulgaris (Linnaeus, 1758) (8),Lutra lutra (Linnaeus, 1758) (6)


Galéria

Stav ochrany druhu na ÚEV

Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
27.2% 58.1% 14.7%
PAN:
23.5% 35.3% 41.2%

Celkový stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)

ALP:
34.8% 57.3% 7.9%
PAN:
23.5% 70.6% 5.9%

Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu druhu na kokalite na bioregióne (%)

ALP:
45.9% 47.7% 6.4%
PAN:
41.2% 47.1% 11.7%

Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
46.6% 42.7% 10.7%
PAN:
23.5% 35.3% 41.2%

Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A03 - kosenie 26,9 %
G05 - iné ľudské vplyvy 26,9 %
H01 - znečistenie povrchových vôd 15,4 %
K02 - biologické procesy 11,5 %
D01 - dopravné siete 3,8 %
E03 - vypúšťanie znečiťujúcich látok 3,8 %
F01 - morský a sladkovodný chov rýb 3,8 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 3,8 %
M01 - zmeny abiotických podmienok 3,8 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
D01 - dopravné siete 18,7 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 17,7 %
M01 - zmeny abiotických podmienok 11,3 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 9,7 %
K02 - biologické procesy 8,7 %
E03 - vypúšťanie znečiťujúcich látok 7,4 %
B07 - lesnícke aktivity nešpecifikované vyššie 6,8 %
A02 - zmena v spôsoboch obhospodarovania 4,2 %
H01 - znečistenie povrchových vôd 3,9 %
F01 - morský a sladkovodný chov rýb 3,2 %

Frekvencia pozitívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
F02 - 100 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 26,8 %
A04 - pasenie 17,1 %
D01 - dopravné siete 17,1 %
F01 - morský a sladkovodný chov rýb 17,1 %
K02 - biologické procesy 9,8 %
F02 - 7,3 %
M01 - zmeny abiotických podmienok 4,9 %

Stav ochrany druhu

Stav ochrany druhu za ÚEV