Vytlačiť

skokan hnedý

skokan hnedý

Rana temporaria Linnaeus, 1758

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh národného významu

Spoločenská hodnota

300 EUR

Ohrozenosť podľa červeného zoznamu

zraniteľný (VU = Vulnerable)


Počet lokalít

63

Priemerná plocha TML

316 761 m2

Počet mapovateľov

60

Počet vykonaných návštev na TML

397

Priemerný počet druhov v zázname

1


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Bufo bufo (Linnaeus, 1758) (67),Bombina variegata (LINNAEUS,1758) (37),Rana dalmatina Bonaparte, 1840 (31),Triturus montandoni (Boulenger, 1880) (20),Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758 (17),Natrix natrix (Linnaeus, 1758) (15),Triturus cristatus (Laurenti, 1768) (12),Castor fiber Linnaeus, 1758 (10),Triturus vulgaris (Linnaeus, 1758) (10),Hyla arborea (Linnaeus, 1758) (9)


Galéria

Stav ochrany druhu na ÚEV

Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
26.0% 60.2% 13.8%
PAN:
16.7% 37.5% 45.8%

Celkový stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)

ALP:
32.8% 58.8% 8.4%
PAN:
16.7% 79.2% 4.1%

Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
44.4% 48.6% 7.0%
PAN:
33.3% 54.2% 12.5%

Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
45.8% 44.4% 9.8%
PAN:
16.7% 37.5% 45.8%

Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A03 - kosenie 29,4 %
G05 - iné ľudské vplyvy 20,6 %
H01 - znečistenie povrchových vôd 11,8 %
K02 - biologické procesy 8,8 %
M01 - zmeny abiotických podmienok 8,8 %
D01 - dopravné siete 5,9 %
C01 - baníctvo a lomy 2,9 %
E03 - vypúšťanie znečiťujúcich látok 2,9 %
F01 - morský a sladkovodný chov rýb 2,9 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 2,9 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
D01 - dopravné siete 19,1 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 17,0 %
M01 - zmeny abiotických podmienok 12,1 %
K02 - biologické procesy 11,7 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 9,4 %
B07 - Iné lesnícke aktivity nešpecifikované vyššie 6,3 %
E03 - vypúšťanie znečiťujúcich látok 6,1 %
H01 - znečistenie povrchových vôd 3,1 %
A02 - zmena v spôsoboch obhospodarovania 2,9 %
F01 - morský a sladkovodný chov rýb 2,5 %

Frekvencia pozitívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
F02 - 100 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 27,4 %
A04 - pasenie 16,1 %
D01 - dopravné siete 16,1 %
F01 - morský a sladkovodný chov rýb 16,1 %
K02 - biologické procesy 11,3 %
F02 - 6,5 %
M01 - zmeny abiotických podmienok 6,5 %

Stav ochrany druhu

Stav ochrany druhu za ÚEV