Vytlačiť

Lipeň tymianový

Lipeň tymianový

Thymallus thymallus (Linnaeus, 1758)

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

300 EUR


Počet lokalít

16

Priemerná plocha TML

5 755 m2

Počet mapovateľov

11

Počet vykonaných návštev na TML

58

Priemerný počet druhov v zázname

10


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Salmo trutta morpha fario Linnaeus, 1758 (55),Phoxinus phoxinus (Linnaeus, 1758) (50),Alburnoides bipunctatus (Bloch, 1783) (43),Barbatula barbatula (Linnaeus, 1758) (34),Barbus meridionalis (34),Gobio (Gobio) gobio (Linnaeus, 1758) (26),Leuciscus cephalus (Linnaeus, 1758) (25),Squalius cephalus (Linnaeus, 1758) (25),Chondrostoma nasus (Linnaeus, 1758) (23),Cottus gobio Linnaeus, 1758 (22)


Galéria

Stav ochrany druhu na ÚEV

Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
11.1% 36.1% 52.8%

Celkový stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)

ALP:
44.4% 55.6%

Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
41.7% 50.0% 8.3%

Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 

Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
19.4% 33.3% 47.3%

Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 31,6 %
F01 - morský a sladkovodný chov rýb 21,1 %
K03 - medzidruhové vzťahy (fauna) 21,1 %
A02 - zmena v spôsoboch obhospodarovania 10,5 %
B02 - Obnova lesa a manažment 5,3 %
H06 - prírastok energie 5,3 %
M01 - zmeny abiotických podmienok 5,3 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 36,8 %
H01 - znečistenie povrchových vôd 18,4 %
F02 - 15,8 %
E01 - urganizované územia a ľudské sídla 5,3 %
J03 - iné zmeny ekosystému 5,3 %
K02 - biologické procesy 5,3 %
K03 - medzidruhové vzťahy (fauna) 5,3 %
B02 - Obnova lesa a manažment 2,6 %
F05 - ilegálny zber / odchyt morskej fauny 2,6 %
I02 - problémové pôvodné druhy 2,6 %

Stav ochrany druhu

Stav ochrany druhu za ÚEV