Vytlačiť

Hrúz Kesslerov

Hrúz Kesslerov

Gobio kessleri Dybowski, 1862

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

1 000 EUR

Ohrozenosť podľa červeného zoznamu

ohrozený (EN = Endangered)


Počet lokalít

15

Priemerná plocha TML

2 763 m2

Počet mapovateľov

10

Počet vykonaných návštev na TML

57

Priemerný počet druhov v zázname

16


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Alburnoides bipunctatus (Bloch, 1783) (80),Barbatula barbatula (Linnaeus, 1758) (55),Phoxinus phoxinus (Linnaeus, 1758) (55),Chondrostoma nasus (Linnaeus, 1758) (53),Gobio (Gobio) gobio (Linnaeus, 1758) (51),Barbus barbus (Linnaeus, 1758) (49),Squalius cephalus (Linnaeus, 1758) (46),Barbus meridionalis (42),Alburnus alburnus (Linnaeus, 1758) (36),Barbus carpathicus Kotlík, Tsigenopoulos, Ráb & Berrebi, 2002 (31)


Galéria

Stav ochrany druhu na ÚEV

Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
12.5% 25.0% 62.5%
PAN:
35.3% 64.7%

Celkový stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
Zlá
 
PAN:
Zlá
 

Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)

ALP:
27.5% 47.5% 25.0%
PAN:
17.6% 41.2% 41.2%

Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
42.5% 37.5% 20.0%
PAN:
29.4% 58.8% 11.8%

Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
20.0% 17.5% 62.5%
PAN:
5.9% 29.4% 64.7%

Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Zlá
 
PAN:
Zlá
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 37,5 %
H01 - znečistenie povrchových vôd 25,0 %
M01 - zmeny abiotických podmienok 25,0 %
J03 - iné zmeny ekosystému 12,5 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 36,0 %
M01 - zmeny abiotických podmienok 26,0 %
J03 - iné zmeny ekosystému 14,0 %
H01 - znečistenie povrchových vôd 12,0 %
C01 - baníctvo a lomy 4,0 %
K02 - biologické procesy 4,0 %
H05 - znečistenie pôdy a pevný odpad 2,0 %
K03 - medzidruhové vzťahy (fauna) 2,0 %

Frekvencia pozitívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 66,7 %
C01 - baníctvo a lomy 8,3 %
I01 - druhové invázie 8,3 %
K02 - biologické procesy 8,3 %
M01 - zmeny abiotických podmienok 8,3 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 55,0 %
I01 - druhové invázie 15,0 %
B02 - Obnova lesa a manažment 10,0 %
C01 - baníctvo a lomy 5,0 %
F01 - morský a sladkovodný chov rýb 5,0 %
K02 - biologické procesy 5,0 %
M01 - zmeny abiotických podmienok 5,0 %

Stav ochrany druhu

Stav ochrany druhu za ÚEV