Spracovanie osobných údajov Štátnou ochranou prírody SR

Kliknutím na odkaz pri registrácii (alebo zaškrtnutím políčka) udeľujem súhlas prevádzkovateľovi informačného systému „Komplexný informačný a monitorovací systém“, ktorým je Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Tajovského 28 B 974 01 Banská Bystrica s poskytnutím mojich osobných údajov tretej strane ako aj so spracúvaním mojich osobných údajov treťou stranou, a to zriaďovateľom – Ministerstvom Životného prostredia Slovenskej republiky a subjektmi a ich oprávnenými osobami na výkon kontroly, auditu a overovania na mieste, ktorými sú poskytovateľ nenávratných finančných príspevkov a ním poverené osoby, najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby, orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, osoby prizvané orgánmi vyššie uvedenými v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a ES, útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby;

a to v rozsahu:

  • ­   meno, priezvisko, titul
  • ­   adresa trvalého pobytu
  • ­   profilová fotografia

Moje osobné údaje budú použité na spracúvanie za účelom kontroly projektu „Príprava a zavedenie monitoringu biotopov a druhov a zlepšenie sprístupňovania informácií verejnosti (kód ITMS 24150120030).

Súčasne prehlasujem, že v prípade ak poskytnem  prevádzkovateľovi informačného systému Projekty zo štrukturálnych fondov“, ktorým je Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Tajovského 28 B 974 01 Banská Bystrica audiovizuálne súbory (fotografie, videozáznamy, zvukové záznamy) som ich autorom, súhlasím s ich zverejnením na portáli www.biomonitoring.sk a za toto zverejnenie nebudem požadovať žiaden honorár. Poskytovateľ portálu týmto nezískava autorské práva k audiovizuálnym súborom.

Tento súhlas udeľujem v súlade so zákonom NR SR č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, najmä § 11, a to počas celej doby realizácie vyššie uvedeného projektu, ako aj počas doby nutnej na archiváciu, t.j. doba platnosti súhlasu je do 31.12.2025. Po uplynutí doby nutnej na archiváciu budú moje osobné údaje protokolárne zlikvidované.

 

Som si vedomý, že tento súhlas môžem kedykoľvek písomne odvolať, pričom odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia osobe, pre ktorú sa súhlas poskytol.