Vytlačiť

Nižinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion

Nižinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion

Kód TML

TML_3260_004 (642,69 m2)

Percento plochy

100,00 %

Dátum monitoringu

31.8.2022

Meno mapovateľa

Kollár Jozef


Územia na mape


TMP

Súradnice TMP

/

Rozmery TMP

- / -Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Vo4 - Nížinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculion fluitantis a Callitr... 100,00

Pokryvnosť etáže

E3

0,00

E2

0,00


E1

50,00

E0

0,00


Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
K02.03 - eutrofizácia (prirodzená) Stredná 100,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Manažment biotopu

100,00 % 0,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Poznámky

Biotop predstavuje umelo vyhĺbený napriamený kanál s pieskovým dnom. Vodná vegetácia je dobre vyvinutá. Brehy tvorí hygrofilná (močiarna) vegetácia, s druhmi ako Iris pseudacorus, Glyceria maxima, Carex acutiformis, Lythrum salicaria, Stachys palustris, Phragmites australis, Juncus effusus, Urtica dioica a podobne. Za zmienku stojí ojedinelý výskyt invázneho druhu Impatiens glandulifera a Aster novi-belgii agg. Brehy sú takmer nezarastené drevinami, ojedinelý výskytu druhov ako Fraxinus excelsior, Rosa canina, Acer campestre..


Multimédiá


Zoznam taxónov

Taxón Etáž Abnd TMP Abnd TML
rožkatec ponorený E1 početný (od 11 – 50 % pokryvnosti)
okrasa okolíkatá E1 častý (do 10 % pokryvnosti)
šípovka vodná E1 občasný (3 až 5 jedincov)
spirodelka mnohokorenová E1 častý (do 10 % pokryvnosti)
žaburinka menšia E1 početný (od 11 – 50 % pokryvnosti)
ježohlav jednoduchý E1 početný (od 11 – 50 % pokryvnosti)
cervenavec uzlatý E1 častý (do 10 % pokryvnosti)

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy