Vytlačiť

Brezové, borovicové a smrekové lesy na rašeliniskách

Brezové, borovicové a smrekové lesy na rašeliniskách


Kód TML

TML_91D0_061

Dátum monitoringu

6.6.2021

Meno mapovateľa

Jasík Marián


Výmera TML

125 950,17 m2

JPRL

162a, 162b

 

Územia na mape


Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Lk3 - Mezofilné pasienky a spásané lúky 3,00
Lk6 - Podmácané lúky horských a podhorských oblastí 12,00
Ls7.3 - Rašeliniskové smrekové lesy 1,00
Ra3 - Prechodné rašeliniská a trasoviská 22,00
X9 - Porasty nepôvodných drevín 62,00

Pokryvnosť etáže

E3

0,00

E2

0,00


E1

0,00

E0

0,00


Geografické údaje

Nadmorská výška (Min., Max.)

810 , 840

Sklon (%)

5,00

Expozícia

JV

 

Poznámky

Cieľový biotop - 91D0 - sa na TML vyskytuje len veľmi okrajovo (cca 1,2%) a TML nie je vhodná na jeho monitorig. Pomerne významnú časť TML tvoria prechodné rašeliniská v rôznom štádiu sukcesie čo som vymapoval ako komplex biotopov Ra3xLs7.3, svojim charakterom sú však bližšie nelesným ako lesným typom biotopov. Ešte v 50. rokoch 20. storočia išlo o pasienky a lúky s minimálnou pokryvnosťou stromov. V dôsledku ukončania poľnohospodárskeho využívania sa sputili výrazné sukcesné procesy spojené s výrazným nárastom pokryvnosti drevín, ktoré bolo podporené na malej časti plochy aj umelým zalesňovaním a odvodnením okolitých pozemkov v 70. až 90. rokoch 20. storočia. Plochy označené v mape biotopov, ktorá je v záložke Fotografie a prílohy, ako X9 sú jednak smrekové monokultúry (9%) a jednak porastové zmesy rôznych druhov drevín (breza, jelše, osika, smrek, vŕby, jarabina vtáčia....).


A1 Dreviny

Zastúpenie v %


Prirodzené

Nepôvodné

Invázne

Stav

 

A2 Byliny a kry

Pokryvnost v %


Prirodzené

Invázne

Stav

 

B1 Veková štruktúra - podiel / stav

Podiel v%


Rovnoveké

Rôznoveké (> 20 r.)

Rôznoveké (> 50 r.)

Stav

 

B1 Veková štruktúra - vek / rastový stupeň

  Vek (r) Rastový stupeň
  Min. Max. Min. Max.
Rovnoveké

Podiel rovnoveké %

Rôznoveké (> 20 r.)

Rôznoveké (> 50 r.)

 

B2 Zmladenie

Pokryvnost v %


Prirodzené

Z nich invázne

Umelé

Stav

 

B3 Výstavba

Podiel v %


Jednoetážový

Dvojetážový

Viacetážový

Stav

 

B4 Hrubé a zvlášť cenné stromy

ks / ha


Hrubé

Zvlášť cenné

Stav

 

B5 hrubé mŕtve drevo

ks / ha


Stojace

Ležiace

Stav

 

C1 Zdravotný stav

Podiel v %


0 - Zdravý

1 - Mierne zhoršený

2 - Stredne zhoršený

3 - Výrazne zhoršený

Štandard

Stav

 

Manažment biotopu aktívny / pasívny

Kvalita biotopu na lokalite

Vyhliadky biotopu

Multimédiá


Zoznam rastlinných druhov na TML

Taxón Typ taxónu Etáž Nepôvodné / Invázne Pokrytie (%) Frekvencia výskytu Pokrytie (Tansley)
vres obycajný 0 menej ako 1%
paprad rozložená 0 menej ako 1%
pichliac mociarny 0 menej ako 1%
Carex demissa (syn.) 0 menej ako 1%
ostrica traslicovitá 0 menej ako 1%
kruštík širokolistý 0 menej ako 1%
sitina rozložitá 1-10 menej ako 1%
tônovka dvojlistá 1-10 menej ako 1%
ostrica prosová 1-10 menej ako 1%
páperník úzkolistý 0 menej ako 1%
podbelica alpínska 1-10 menej ako 1%
nátržník vzpriamený 0 menej ako 1%
rosička okrúhlolistá 0 menej ako 1%
ostrica ježatá 11-500 menej ako 1%
kýchavica biela 0 menej ako 1%
Dactylorhiza maculata subsp. ericetorum (syn.) 1-10 menej ako 1%
vstavacovec Fuchsov 0 menej ako 1%
ostrica bledá 0 menej ako 1%
ostrica málokvetá 0 menej ako 1%
brusnica obycajná 0 menej ako 1%

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy