Kloptaň

Kód územia

SKUEV0919

Výmera územia

26,270 ha

 

Dátum návrhu

28.09.2015

Dátum aktualizácie

18.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of NP Slovenský kras

tel.: +421 58 732 68 15
fax: +421 58 734 67 69
Slovak Republic
Brzotín
Biely kaštieľ č. 188

Katastrálne územia

Prakovce, Smolnícka Huta, Vyšný Medzev

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,77757117

Zemepiská dĺžka

20,85977101

Nadmorská výška (m)

Max

1150

Priemerná

1088

Min

1025

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 8220 - Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou
  • 9110 - Kyslomilné bukové lesy
  • 9140 - Javorovo-bukové horské lesy

Popis územia

Z geomorfologického hľadiska je územie zatriedené do sústavy Alpsko-Himalájskej, podsústavy Karpát, provincie Západných Karpát, oblasti Slovenské rudohorie a celku Volovské vrchy. Územie je budované viacerými litologicko – stratigrafickými jednotkami. Najviac rozšíreným útvarom je flyšoidný komplex staropaleozoických metamorfovaných psamiticko – pelitických sedimentárnych hornín striedaných s polohami kyslých vulkanických hornín (kremitých porfýrov a ich pyroklastík), patriacich do gelnickej skupiny. Litograficky zahŕňa vlachovské súvrstvie a súvrstvie Bystrého potoka. Prevažnú časť územia tvoria kyslomilné bukové, prípadne zmiešané bukové ochranné lesy s druhovo bohato vyvinutým podrastom. Miestami sú charakteristické sutinové a skalnaté stanovištia so štrbinovou vegetáciou.

Ciele ochrany

Zraniteľnosť

Spracovaním kalamitného dreva by došlo k narušeniu štruktúry lesných biotopov, následkom čoho by sa narušila vnútorná rovnováha lesného ekosystému.

Vlastníctvo

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
B - lesníctvo  
  holorub
  používanie pesticídov, hormónov a chemikálií v lesníctve
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo  
  poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej)
  zber (huby, lišajníky, ostružiny, atď.)
G - ľudské vplyvy  
  outdoorové, športové a rekreačné aktivity

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
9110 Kyslomilné bukové lesy 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
9140 Javorovo-bukové horské lesy 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika biotopov