Šifflovské

Kód územia

SKUEV0563

Výmera územia

1,870 ha

 

Dátum návrhu

01.10.2011

Dátum aktualizácie

26.09.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Biele Karpaty

tel: +421 32 659 83 87
fax: +421 32 659 83 87
Slovak Republic
Nemšová
Trenčianska ul. 31

Katastrálne územia

Chvojnica

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,79777778

Zemepiská dĺžka

17,40055556

Nadmorská výška (m)

Max

448

Priemerná

432

Min

420

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 3140 - Oligotrofné až mezotrofné vody s bentickou vegetáciou chár
  • 6210 - Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
  • 6430 - Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa
  • 6510 - Nížinné a podhorské kosné lúky
  • 7220 - Penovcové prameniská
  • 7230 - Slatiny s vysokým obsahom báz

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Bombina variegata, Carabus variolosus, Lycaena dispar

Popis územia

The site is situated in slovak-moravian Carpathians, whole Biele Karpaty and part Žalostinská vrchovina. Geotectonic levers are sandstone-mudstone formation (paleogen) white carpatians sheet in flysch zone. Typical is formation broad drain from ground water, which we can see in central part of the site. The site represented mozaic of Petrifying springs with tufa formation and mezophill till xerophill plants and animal association.

Ciele ochrany

The site is identical with Natural Monument Šifflovské (declared in 1994). The topic of protection are mozaic of wetland and mesophill association with rare and vulnerable plant species, Chara sp., Orchis morio, Dactylorhiza incarnata, Epipactis palustris, Triglochin palustre, Orchis ustulata, Ophioglossum vulgatum and animals Triturus vulgaris, Lacerta agilis, Anguis fragilis.

Zraniteľnosť

The maintanace of the site is depend on regular mowing. Absence of the mowing can produce succesion and extincion of typical habitat species.

Vlastníctvo

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  zmena v spôsoboch obhospodarovania
  kosenie
  opustenie pasenia, nedostačné pasenie

Ostatné druhy

Anguis fragilis, Anthus trivialis, Buteo buteo, Crex crex, Dactylorhiza incarnata, Dryocopus martius, Emberiza citrinella, Epipactis palustris, Erithacus rubecula, Chara sp., Jynx torquilla, Lacerta agilis, Ophioglossum vulgatum, Orchis morio, Orchis ustulata, Oriolus oriolus, Parus major, Parus palustris, Phylloscopus collybita, Phylloscopus sibilatrix, Phylloscopus trochilus, Picus viridis, Pyrrhula pyrrhula, Rana temporaria, Salamandra salamandra, Saxicola torquata, Sitta europaea, Streptopelia turtur, Sylvia atricapilla, Sylvia communis, Triglochin palustre, Triturus vulgaris, Troglodytes troglodytes, Turdus merula, Turdus philomelos

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Bombina variegata (LINNAEUS,1758) kunka žltobruchá obojživelníky 66,7 16,7 16,6 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae) 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6430 Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
7220 Penovcové prameniská 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika biotopov