Krivoklátske lúky

Kód územia

SKUEV0372

Výmera územia

4,330 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

26.09.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Biele Karpaty

tel: +421 32 659 83 87
fax: +421 32 659 83 87
Slovak Republic
Nemšová
Trenčianska ul. 31

Katastrálne územia

Krivoklát

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

49,05888889

Zemepiská dĺžka

18,13666667

Nadmorská výška (m)

Max

486

Priemerná

452

Min

428

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 6210 - Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
  • 6430 - Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa
  • 6510 - Nížinné a podhorské kosné lúky
  • 7220 - Penovcové prameniská
  • 7230 - Slatiny s vysokým obsahom báz

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Bombina variegata, Callimorpha quadripunctaria, Carabus variolosus, Eriogaster catax, Lycaena dispar

Popis územia

The site is a part of the flysch stripe of Biele Karpaty Mts. It is a complex of the landslide flows of the waterlogged weepy springs with the strong layers of tufa formations. Native communities were the oak-beech forests and alder woods here, at present the areas are represented by hay meadows and pastures. Part of the site is strongly waterlogged and on the contrary, tufa formations are extremely dry on exceeding parts. Due to this fact, there is a lot of xerothermic as well as wetland species directly next to each other in the site.

Ciele ochrany

The site overlaps with the Krivoklátske lúky Nature Monument designated in 1993 and it is a part of the Biele Karpaty PLA. Aim of the protection is to preserve the rich orchids grasslands and tufa springs with the occurence of Gymnadenia densiflora, Ophrys holubyana, Traunsteinera globosa, etc. with the important population of rare ant Coptoformica excavata and rich population of Iris graminea.

Zraniteľnosť

The site is vulnerable due to secondary succession and potential water regime change.

Vlastníctvo

agricultural organizations - 100 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  zmena v spôsoboch obhospodarovania
  kosenie
  opustenie pasenia, nedostačné pasenie
I - invazívne alebo inak problematické druhy  
  druhové invázie
K - prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof)  
  akumulácia organického materiálu

Ostatné druhy

Allium carinatum, Anguis fragilis, Carex distans, Carex flava, Carex paniculata, Clematis recta, Convallaria majalis, Crepis praemorsa, Dactylorhiza fuchsii subsp. sooana, Dactylorhiza majalis, Elaphe longissima, Epipactis palustris, Erinaceus concolor, Glis (Myoxus) glis, Gymnadenia conopsea, Gymnadenia densiflora, Iris graminea, Lacerta agilis, Lilium martagon, Martes martes, Meles meles, Micromys minutus, Muscardinus avellanarius, Mustela nivalis, Mustela putorius, Natrix natrix, Neomys fodiens, Ophioglossum vulgatum, Ophrys holubyana, Orchis ustulata, Parnassia palustris, Platanthera bifolia, Rana dalmatina, Rana temporaria, Salamandra salamandra, Salmo (Salmo) trutta morpha fario, Sorex alpinus, Sorex araneus, Sorex minutus, Triglochin palustre

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
6211 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae) 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
7230 Slatiny s vysokým obsahom báz 0,0 0,0 100,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika biotopov