Homoľa

Kód územia

SKUEV0204

Výmera územia

22,730 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

01.10.2012

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of NP Muránska Planina

tel:+421 58 442 20 61
+421 58 442 61 19
fax:+421 58 442 61 19
Slovak Republic
Revúca
ul. Janka Kráľa 12

Katastrálne územia

Telgárt

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,83083333

Zemepiská dĺžka

20,19166667

Nadmorská výška (m)

Max

1079

Priemerná

978

Min

898

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 40A0 - Xerotermné kroviny
  • 8210 - Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou
  • 8310 - Nesprístupnené jaskynné útvary
  • 9130 - Bukové a jedľové kvetnaté lesy
  • 9150 - Vápnomilné bukové lesy

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Barbastella barbastellus, Bombina variegata, Buxbaumia viridis, Myotis emarginatus, Myotis myotis, Rhinolophus hipposideros

Popis územia

The site is formed by a karstic island of Švermovské hrdlo with a distinctive drop-off under which an underground stream has given the origin to a sizeable cave system (1 km in length) featuring rich sinter adornments and underground stream endowed by a waterfall.

Ciele ochrany

Conservation efforts within the site focus on the preservation of the cave area noted as regular wintering ground for 10 species of bats out of which 4 are listed as the species of European importance. From the vegetation point of view, the site is worth attention for the occurrence of communities of 40A0* Continental deciduous thickets covering the rocky drop-off of Homoľa.

Zraniteľnosť

To protect the site it is desirable to regulate the activities associated with the scientific research and public entrance to the Homoľa cave.

Vlastníctvo

state - 100 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
D - doprava a komunikácie  
  vylepšený prístup na lokalitu
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo  
  poľovníctvo

Ostatné druhy

Convallaria majalis, Eptesicus nilssoni, Glis glis, Gymnadenia conopsea, Muscardinus avellanarius, Myotis brandtii, Myotis daubentonii, Myotis mystacinus, Myotis nattereri, Plecotus auritus, Soldanella hungarica, Sorbus aria