Katalóg biotopov Slovenska- druhé vydanie

katalog.jpg

Šuvada R. (ed.), 2023: Katalóg biotopov Slovenska. Druhé, rozšírené vydanie. — Štátna ochrana prírody SR, Banská Bystrica, 511 p.

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky (ŠOP SR) vydala koncom roka 2023 novú publikáciu o biotopoch Slovenska. Katalóg biotopov Slovenska predstavuje komplexný prehľad všetkých biotopov vyskytujúcich sa na Slovensku vrátane ich opisu, ekológie, rozšírenia a charakteristického druhového zloženia. Katalóg predstavuje klasifikáciu národných biotopov, pričom súčasťou sú aj prevodné tabuľky na iné klasifikačné systémy. Na území Slovenska evidujeme 178 biotopov, z toho 116 zaraďujeme k biotopom európskeho významu a 30 je biotopom národného významu. Medzi najčastejšie vyskytujúce sa biotopy na našom území patria z nelesných najmä nížinné a podhorské lúky a z lesných biotopov sú to Karpatské dubovo-hrabové lesy či kvetnaté bukové a jedľovo-bukové lesy. Toto druhé revidované a rozšírené vydanie vyšlo po dvadsiatich rokoch na základe spracovania všetkých doterajších údajov získaných z dlhodobého mapovania a monitoringu. Opisné časti boli doplnené aj o mapy zaznamenaného rozšírenia, či fotografie. Vznik a vydanie publikácie bolo financované v rámci realizácie projektu z Operačného programu Kvalita životného prostredia "Monitoring druhov a biotopov európskeho významu v zmysle smernice o biotopoch a smernice o vtákoch".

Kategória

Monitoring

Stiahnuť súbor