Atlas biotopov / Galvánek Dobromil

Tabuľkový zoznam Obrázkový zoznam
Zoradit podla Zobrazených 1 - 17 z 17 záznamov

 
 
 
 

 

Biotop Kód biotopu Kód Natura 2000 Chránenosť Akcia
Aluviálne lúky zväzu Cnidion venosi 6440 6440 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Bezkolencové lúky 6410 6410 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Dealpínske travinnobylinné porasty 6190 6190 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Horské kosné lúky 6520 6520 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Horské vodné toky a bylinné porasty pozdĺž ich brehov 3220 3220 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia s myrikovkou nemeckou 3230 3230 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia so Salix eleagnos 3240 3240 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte 6230 6230 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Nížinné a podhorské kosné lúky 6510 6510 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Penovcové prameniská 7220 7220 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi 6110 6110 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Prechodné rašeliniská a trasoviská 7140 7140 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Prirodzené dystrofné stojaté vody 3160 3160 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Slatiny s vysokým obsahom báz 7230 7230 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Subpanónske travinnobylinné porasty 6240 6240 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží 6210 6210 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží , *dôležité stanovištia Orchideaceae 6211 6211 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase