Oravská vodná nádrž

Kód územia

SKUEV2304

Výmera územia

394,770 ha

 

Dátum návrhu

12.09.2017

Dátum aktualizácie

19.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Horná Orava

tel: +421 43 552 24 66
f
Slovak Republic
http://www.sopsr.sk/web/index.php?cl=11220
Bernolákova 408
029 01 Námestovo

Katastrálne územia

Bobrov, Trstená

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

49,44514741

Zemepiská dĺžka

19,61257073

Nadmorská výška (m)

Max

751

Priemerná

616

Min

605

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 3150 - Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition
  • 91D0 - Brezové, borovicové a smrekové lesy na rašeliniskách
  • 91E0 - Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Bombina variegata, Castor fiber, Lutra lutra, Triturus montandoni

Popis územia

Územie sa skladá z ústí viacerých vodných tokov (Čierna Orava, Kriváň a Hraničný Kriváň) prechádzajúcich do zátok prepojených vodnou plochou - Oravskou vodnou nádržou. Tá bola umelo vybudovaná a dokončená v roku 1953. Pobrežné časti územia sú osídlené biotopmi ponorených a plávajúcich cievnych rastlín, a obkolesené ochranným pásom lesov. Niektoré lesnaté časti územia, ako Murgaše a Osadská vznikli na rašelinovom substráte. Hladina vody v nádrži kolíše v závislosti od prevádzkového režimu priehradného diela.

Ciele ochrany

Zraniteľnosť

Medzi kľúčové faktory ohrozenia prírodných hodnôt územia patrí urbanizácia, využitie oblasti na rekreáciu (opaľovanie, plávanie, camping, plavba lodí) a odstránenie pobrežnej vegetácie a jej druhová zmena v rámci lesného hospodárenia. Znečistenie toku Čierna Orava.

Vymedzenie územia

Zátoka sa nachádza v severnej časti Oravskej vodnej nádrže. Do územia taktiež patria ústia vodných tokov Čierna Orava, Kriváň a Hraničný Kriváň. Vodná plocha je zaradená do zóny B (4. stupeň), jej brehová vegetácia patrí prevažne do zóny C (3. stupeň) v CHKO Horná Orava. Územie je súčasťou Ramsarskej lokality Mokrade Oravskej kotliny a taktiež patrí do CHVÚ Horná Orava.

Vlastníctvo

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  zmena v spôsoboch obhospodarovania
  intenzifikácia poľnohospodárstva
  hnojenie
B - lesníctvo  
  manažment lesa
  používanie pesticídov, hormónov a chemikálií v lesníctve
E - urganizácia, sídla a rozvoj  
  stavby, budovy v krajine
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo  
  intenzívny chov rýb
  rekreačný rybolov
  pytliactvo
G - ľudské vplyvy  
  outdoorové, športové a rekreačné aktivity
  motorizované zariadenia
  kemping
H - znečistenie  
  rozptýlené znečistenie povrchových vôd sposobené komunálnym odpadom a odpodovými vodami
  rozptýlené znečistenie spôsobené urbanizmom

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
3150 Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
91D0 Brezové, borovicové a smrekové lesy na rašeliniskách 75,0 0,0 25,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika biotopov