Alúvium Starej Nitry

Kód územia

SKUEV2155

Výmera územia

140,400 ha

 

Dátum návrhu

12.09.2017

Dátum aktualizácie

26.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Dunajské Luhy

tel: +421 31 551 62 29
fax: +421 034 772 27 35
Slovak Republic
Dunajská Streda
Korzo Bélu Bartóka 789/3

Katastrálne územia

Hurbanovo, Komárno, Martovce

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

47,84056162

Zemepiská dĺžka

18,11616734

Nadmorská výška (m)

Max

110

Priemerná

110

Min

110

Biogeografický región

panonsky region

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 3150 - Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition
  • 6440 - Aluviálne lúky zväzu Cnidion venosi
  • 6510 - Nížinné a podhorské kosné lúky
  • 91E0 - Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Bombina bombina, Cirsium brachycephalum, Lutra lutra, Misgurnus fossilis, Rhodeus sericeus amarus

Popis územia

Ciele ochrany

Zraniteľnosť

Územie je zraniteľné: - intenzívnou poľnohospodárskou výrobou - nevyužívaním lúk na extenzívne pasenie hospodárskych zvierat a kosenie - nadmerným rekreačným využívaním - nepôvodnými inváznymi druhmi rastlín

Vlastníctvo

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  pestovanie
  zmena v spôsoboch obhospodarovania
  kosenie
  pasenie
  opustenie pasenia, nedostačné pasenie
  používanie pesticídov, hormónov a chemikálií
  hnojenie
G - ľudské vplyvy  
  iné ľudské vplyvy
  zošľapávanie, nadmerné využívanie
I - invazívne alebo inak problematické druhy  
  druhové invázie
J - prirodzené zmeny systému  
  požiar a potlačenie požiaru
  zmeny spôsobené záplavami
  zmeny vo vodných tokoch, všeobecne

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Graphoderus bilineatus (De Geer, 1774) potápnik dvojčiarový chrobáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
6440 Aluviálne lúky zväzu Cnidion venosi 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika biotopov