Jelešňa

Kód územia

SKUEV2222

Výmera územia

93,440 ha

 

Dátum návrhu

12.09.2017

Dátum aktualizácie

18.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Horná Orava

tel: +421 43 552 24 66
f
Slovak Republic
http://www.sopsr.sk/web/index.php?cl=11220
Bernolákova 408
029 01 Námestovo

Katastrálne územia

Oravské Hámre, Osada

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

49,41407472

Zemepiská dĺžka

19,59791454

Nadmorská výška (m)

Max

631

Priemerná

608

Min

605

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 3150 - Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition
  • 91D0 - Brezové, borovicové a smrekové lesy na rašeliniskách
  • 91E0 - Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Bombina variegata, Castor fiber, Cottus gobio, Eudontomyzon mariae, Lutra lutra

Popis územia

Územie je tvorené zátokou Oravskej vodnej nádrže a ústím potoka Jelešňa. Pobrežné časti územia sú osídlené biotopmi ponorených a plávajúcich cievnych rastlín a obkolesené ochranným pásom lesov, obklopujúcim Oravskú vodnú nádrž. Mokradné biotopy nachádzajúce sa v alúviu vyústenia meandrujúceho toku Jelešná sú tvorené rašelinnými biotopmi a pravidelne zaplavovaným pobrežím. Hladina vody v Oravskej vodnej nádrži kolíše v závislosti od prevádzkového režimu priehradného diela.

Ciele ochrany

Zraniteľnosť

Medzi kľúčové faktory ohrozenia prírodných hodnôt územia patrí urbanizácia, využitie oblasti na rekreáciu (opaľovanie, plávanie, camping, plavba lodí) a odstránenie pobrežnej vegetácie a jej druhová zmena v rámci lesného hospodárenia. Znečistenie toku Jelešňa.

Vymedzenie územia

Zátoka sa nachádza vo východnej časti Oravskej vodnej nádrže. Do územia taktiež patrí ústie vodného toku Jelešňá. Vodná plocha je zaradená do zóny B (4. stupeň) a pobrežná vegetácia patrí prevažne do zóny C (3. stupeň) v CHKO Horná Orava. Lokalita je súčasťou Ramsarskej lokality Mokrade Oravskej kotliny a taktiež patrí do CHVÚ Horná Orava.

Vlastníctvo

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  intenzifikácia poľnohospodárstva
  hnojenie
B - lesníctvo  
  manažment lesa
E - urganizácia, sídla a rozvoj  
  stavby, budovy v krajine
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo  
  rekreačný rybolov
  pytliactvo
G - ľudské vplyvy  
  motorizované zariadenia
  pravidelné motorizované riadenie
  kemping
H - znečistenie  
  rozptýlené znečistenie povrchových vôd sposobené komunálnym odpadom a odpodovými vodami
  odpadky a pevný odpad
M - klimatická zmena  
  migrácia druhov

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Lutra lutra (Linnaeus, 1758) Vydra riečna cicavce 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
91D0 Brezové, borovicové a smrekové lesy na rašeliniskách 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika biotopov