Ostrovné lúčky

Kód územia

SKUEV2269

Výmera územia

15,000 ha

 

Dátum návrhu

28.09.2015

Dátum aktualizácie

28.09.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Regional Administration of Nature and Landscape Protection Bratislava

tel: +421 2 5937 53 47
+421 2 643 69 946
fax: 02 5937 53 81
Slovak Republic
Bratislava
Mlynská dolina 1

Katastrálne územia

Čunovo, Rusovce

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,04564488

Zemepiská dĺžka

17,18044795

Nadmorská výška (m)

Max

140

Priemerná

133

Min

130

Biogeografický región

panonsky region

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 3150 - Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition
  • 6210 - Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
  • 91E0 - Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy
  • 91F0 - Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Castor fiber

Popis územia

Ciele ochrany

Zraniteľnosť

Územie je citlivé na zmeny vodného režimu, lesné obhospodarovanie, vysokú návštevnosť, sukcesné zarastanie a vnášanie inváznych druhov.

Vlastníctvo

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  intenzifikácia poľnohospodárstva
  opustenie pôdy / nedostatok kosenia
  opustenie pasenia, nedostačné pasenie
  poľnohospodarske aktivity nešpecifikované vyššie
B - lesníctvo  
  výsadba stromov - nepôvodné druhy
  odstránenie porastu
D - doprava a komunikácie  
  chodníky, poľné cesty, cyklotrasy
E - urganizácia, sídla a rozvoj  
  súvislá urbanizácia
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo  
  škody spôsobené poľovnou zverou
I - invazívne alebo inak problematické druhy  
  druhové invázie
J - prirodzené zmeny systému  
  iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach
  nedostatok záplav
K - prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof)  
  zazemňovanie
  sukcesia

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Bombina bombina (Linnaeus,1761) kunka červenobruchá obojživelníky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Bufo viridis Laurenti, 1768 ropucha zelená obojživelníky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Rana arvalis Nilsson, 1842 skokan ostropyský obojživelníky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Rana dalmatina Bonaparte, 1840 skokan štíhly obojživelníky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov